راهنمای نویسندگان

نحوه نگارش مقاله:

1- مقاله حداکثر در 20 صفحه A4 و با فاصله بین خطوط 1 سانتی متر و حاشیه‌های 3 سانتی‌متر از هر طرف در نرم‌افزار Word تایپ شود.

2- اصول نگارش زبان فارسی به طور کامل رعایت شده و از به کاربردن اصطلاحات انگلیسی که معادل فارسی آنها تعریف شده‌اند، حتی الامکان پرهیز گردد.

3- نوع قلم فارسی و انگلیسی و اندازه آنها مطابق موارد زیر استفاده شود.

عنوان مقاله: B Nazanin پر رنگ 14

متن مقاله: B Nazanin  نازک 12

عناوین بخش های مقاله: B Nazanin پر رنگ 12

نام مؤلفان B Nazanin پر رنگ 12

کلمه چکیده و کلمات کلیدی: B Nazanin پر رنگ 12

عناوین جداول و اشکال: B Nazanin پر رنگ 11

متن جداول و شکل ها و منابع: B Nazanin  نازک 11

پانوشت فارسی B Nazanin  نازک 10

پانوشت انگلیسی Times New Roman نازک 10

1. نکات مهم >> فایل مقاله بدون نام نویسندگان با فرمتdoc و یا docx بارگذاری شود.

o >> >> مشخصات نویسندگان (شامل نام و نام خانوادگی نویسندگان به ترتیب ، با درج مرتبه علمی و سازمان متبوع نویسندگان در پانویس صفحه) در فایلی جداگانه بارگذاری شود. نشانی (آدرس پستی و کدپستی)، تلفن و پست الکترونیک نویسنده عهده‌دار مکاتبات در فایل مشخصات مشخص شود.

صفحه اول مقاله موارد زیر را شامل گردد:

o عنوان مقاله

o چکیده فارسی در حداکثر 250 کلمه به همراه کلیدواژه‌ها

2. ساختار متن اصلی مقاله حتی المقدور بخش‌های زیر را شامل گردد:

o مقدمه - پیشینه پژوهش - روش پژوهش- تجزیه و تحلیل یافته‌ها - نتیجه گیری

3. نحوه درج جداول و نمودار ها:

o جداول و نمودار ها به ترتیب شماره گذاری شده و در متن مقاله در جای خود مورد استفاده قرار گیرند. عنوان تمام جداول در بالا و نمودار‌ها در پایین آنها درج شوند. ذکر مرجع در کنار عنوان جداول و نمودار‌ها ضروری است.

4. نحوه درج سایر موارد:

o نمادگذاری‌ها، و زیرنویس ها در پائین هر صفحه درج شود.

o ضمائم و یادداشت‌ها در انتهای مقاله و بعد از مراجع آورده شوند.

5. شیوه تنظیم مراجع : در متن مقاله مراجع (با نام مؤلف و سال) به فارسی اشاره شده و در زیر نویس هر صفحه به زبان اصلی آورده شوند، سپس مراجع به ترتیب حروف الفبا و با شروع از مراجع زبان فارسی و سپس مراجع زبان انگلیسی، مرتب شده و در انتهای مقاله آورده شوند. ضروری است که تمام مراجع در متن مورد ارجاع واقع شده باشند.

6. شیوه استناد فهرست منابعی که در مقاله استفاده شده است در انتهای مقاله با رعایت حروف الفباء (مبتنی بر روش APA ) به شرح زیر ارائه شود:

کتاب‌ها:

1. تألیف: نام خانوادگی نویسنده‌ یا نویسندگان/ نام / سال انتشار/ عنوان / نوبت چاپ/ محل انتشار / نام ناشر

2. ترجمه: نام خانوادگی نویسنده/ نام / سال انتشار/ عنوان / نوبت چاپ/ نام کامل مترجم/ محل انتشار / نام ناشر

مقالات:

نام خانوادگی نویسندگان/ نام / تاریخ انتشار/ عنوان مقاله / نام مجله / دوره و شماره مجله / شماره صفحات مقاله

منابع اینترنتی:

نام خانوادگی نویسندگان/ نام / عنوان مقاله/ تاریخ انتشار، آدرس کامل منبع، تاریخ دقیق دسترسی به مقاله

توضیح:

- عنوان کتابها ، نام مجلات با قلم (ایتالیک) تایپ شود.

- در متن مقاله، درصورتیکه تعداد نویسندگان بیش از دو نفر باشند نام نویسنده اول ذکر گردد و در پی آن برای منابع فارسی ( و دیگران ) و منابع لاتین (et al) ذکر ‌گردد.