نویسنده = داود علی پور
بررسی تاثیر ابعاد کیفیت بانکداری همراه بر استفاده واقعی در بانک سرمایه ایران

دوره 2، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 1-15

10.22034/dtj.2022.335131.1054

داود علی پور؛ شقایق صحرایی؛ ابوالقاسم سرآبادانی