نویسنده = علی اکبر حدادی هرندی
شناسایی و الویت بندی ابعاد بلوغ تحول دیجیتال در صنایع غذایی با رویکرد DANP فازی

دوره 2، شماره 3، آذر 1400، صفحه 1-27

10.22034/dtj.2021.175289

نگار باقری؛ علی اکبر حدادی هرندی؛ چنگیز والمحمدی


مدل بلوغ تحول دیجیتال؛ حوزه‌ها و روندهای پژوهش در ایران

دوره 2، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 43-72

10.22034/dtj.2022.340076.1061

علی اکبر حدادی هرندی؛ مهرداد رضایی فرد؛ سحر اسماعیلی