بررسی پیشران‌های مؤثر بر قصد مشارکت کاربران در کسب‌وکارهای پلتفرمی

دوره 1، شماره 1، بهمن 1399، صفحه 1-16

10.22034/dtj.2021.250671.1002

حامد حیدری؛ سید مصطفی شاکریان؛ مریم معظمی گودرزی


بررسی تاثیر ابعاد کیفیت بانکداری همراه بر استفاده واقعی در بانک سرمایه ایران

دوره 2، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 1-15

10.22034/dtj.2022.335131.1054

داود علی پور؛ شقایق صحرایی؛ ابوالقاسم سرآبادانی


شناسایی و الویت بندی ابعاد بلوغ تحول دیجیتال در صنایع غذایی با رویکرد DANP فازی

دوره 2، شماره 3، آذر 1400، صفحه 1-27

10.22034/dtj.2021.175289

نگار باقری؛ علی اکبر حدادی هرندی؛ چنگیز والمحمدی


رویکردی مبتنی بر اینترنت اشیا برای مدیریت هوشمند ساختمان با استفاده از روش فازی

دوره 1، شماره 1، بهمن 1399، صفحه 17-44

10.22034/dtj.2021.251068.1003

حسن رشیدی؛ نادی علیزاده؛ سهیل مومنی ازندریانی


مدل بلوغ تحول دیجیتال؛ حوزه‌ها و روندهای پژوهش در ایران

دوره 2، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 43-72

10.22034/dtj.2022.340076.1061

علی اکبر حدادی هرندی؛ مهرداد رضایی فرد؛ سحر اسماعیلی


اهمیت کاربردهای فناوری هیت مپ در عملکرد کسب و کار آنلاین

دوره 2، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 61-83

10.22034/dtj.2023.351176.1073

مریم علی ئی؛ میثم عاقلی؛ محمد حسن بیلندی؛ پریسا جلالی