بررسی پیشران‌های مؤثر بر قصد مشارکت کاربران در کسب‌وکارهای پلتفرمی

دوره 1، شماره 1، بهمن 1399، صفحه 1-16

10.22034/dtj.2021.250671.1002

حامد حیدری؛ سید مصطفی شاکریان؛ مریم معظمی گودرزی


بررسی تاثیر ابعاد کیفیت بانکداری همراه بر استفاده واقعی در بانک سرمایه ایران

دوره 2، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 1-15

10.22034/dtj.2022.335131.1054

داود علی پور؛ شقایق صحرایی؛ ابوالقاسم سرآبادانی


رویکردی مبتنی بر اینترنت اشیا برای مدیریت هوشمند ساختمان با استفاده از روش فازی

دوره 1، شماره 1، بهمن 1399، صفحه 17-44

10.22034/dtj.2021.251068.1003

حسن رشیدی؛ نادی علیزاده؛ سهیل مومنی ازندریانی


مدل بلوغ تحول دیجیتال؛ حوزه‌ها و روندهای پژوهش در ایران

دوره 2، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 43-72

10.22034/dtj.2022.340076.1061

علی اکبر حدادی هرندی؛ مهرداد رضایی فرد؛ سحر اسماعیلی


بهبود تشخیص ناهنجاری داده ها با یادگیری عمیق

دوره 2، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 105-124

10.22034/dtj.2022.334747.1053

امیر اصل تقی وند؛ احسان امین وش