اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

خدایار ابیلی

استاد گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران

abiliut.ac.ir

سردبیر

جمشید شنبه زاده

تحول دیجیتال استاد گروه برق و کامپیوتر دانشگاه خوارزمی

jamshidkhu.ac.ir

جانشین سردبیر

حامد حیدری

مدیریت فناوری اطلاعات استادیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده فناوری اطلاعات، موسسه آموزش عالی مهر البرز، تهران، ایران

heidarimehralborz.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

امیر مانیان

مدیریت فناوری اطلاعات استاد گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تهران

amanianut.ac.ir

علیرضا منتظمی

سیستم های اطلاعاتی استاد سیستم های اطلاعاتی دانشگاه مک مستر کانادا

montazemiaut.ac.ir

حمیدرضا ربیعی

کامپیوتر استاد دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

rabieesharif.edu

بابک اخگر

استاد دانشگاه شفیلدهالم انگلستان

b.akhgarshu.ac.uk

جمشید شنبه زاده

برق و کامپیوتر استاد گروه برق و کامپیوتر دانشگاه خوارزمی

jamshidkhu.ac.ir

علیرضا حسن زاده

مدیریت فناوری اطلاعات دانشیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس

hasanzadeh.alirezagmail.com

مهدی شامی زنجانی

تحول دیجیتال دانشیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تهران

shamizanjaniut.ac.ir