اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

خدایار ابیلی

استاد گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران

abiliut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

امیر مانیان

مدیریت فناوری اطلاعات استاد گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تهران

amanianut.ac.ir

علیرضا منتظمی

سیستم های اطلاعاتی استاد سیستم های اطلاعاتی دانشگاه مک مستر کانادا

montazemiaut.ac.ir

حمیدرضا ربیعی

کامپیوتر استاد دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

rabieesharif.edu

بابک اخگر

استاد دانشگاه شفیلدهالم انگلستان

b.akhgarshu.ac.uk

جمشید شنبه زاده

برق و کامپیوتر استاد گروه برق و کامپیوتر دانشگاه خوارزمی

shanbehzadehgmail.com

علیرضا حسن زاده

مدیریت فناوری اطلاعات دانشیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس

hasanzadeh.alirezagmail.com

مهدی شامی زنجانی

تحول دیجیتال دانشیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تهران

shamizanjaniut.ac.ir

سردبیر

مهدی شامی زنجانی

تحول دیجیتال دانشیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تهران

shamizanjaniut.ac.ir

دستیار سردبیر

نرگس فرزانه کندری

مدیریت فناوری اطلاعات فارغ التحصیل دکتری گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تهران

nfarzanehut.ac.ir