ارزیابی یکپارچگی بین قابلیت‌های دیجیتال سیستم BIM در راستای پیاده سازی مدیریت ایمنی در پروژه‌های ساخت و ساز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، موسسه آموزش عالی مهر البرز، دانشکده مهندسی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت، موسسه آموزش عالی مهر البرز، دانشکده مهندسی، تهران، ایران

چکیده

علی‌رغم مزایای پیاده‌سازی مدیریت ایمنی در پروژه‌های ساخت، به دلیل فقدان آگاهی طراحان نسبت به پیش‌نیازها، عدم ملاحظات ایجاد سیستم مدیریت ایمنی و نبود ابزارها و تکنولوژی‌های نوین دیجیتال همچون سیستم BIM در مرحله طراحی پروژه‌ها، این سیستم هنوز آن‌چنان که باید مورد ارزیابی قرار نگرفته است. به همین منظور در مقالۀ حاضر تلاش شد تا به بررسی کاربردهای سیستم BIM در راستای رفع نیازهای سیستم مدیریت ایمنی در پروژه‌های ساخت پرداخته و میزان انطباق و یکپارچگی قابلیت‌های سیستم BIM در راستای اثربخشی سیستم مدیریت ایمنی مورد بررسی قرار بگیرد. روش تحقیق در این پژوهش به صورت ترکیبی کمی و کیفی است. در تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری مبتنی بر نرم افزار SPSS تلاش شد تا معیارهای شناسایی‌شده رتبه‌بندی و ارزیابی شوند. مهم‌ترین پیش‌نیازهای استقرار سیستم مدیریت ایمنی در پروژه‌های ساخت و ساز کشور، مهم‌ترین قابلیت‌های BIM در راستای رفع این پیش‌نیازها و اثربخشی سیستم مدیریت ایمنی در پروژه‌های ساخت در هشت دستۀ اصلی و 40 زیرعامل معرفی و دسته‌بندی شدند. بر اساس نتایج قابلیت‌های مستندسازی کامل اسناد و مدارک و مستندات تحلیل ایمنی به‌صورت دیجیتال با میانگین رتبه فریدمن 68/24 رتبۀ اول را کسب کرد و اثبات شد که پیش‌نیازهای احتمال وقوع حادثه ریزش آوار، حادثه سقوط از ارتفاع و سقوط اشیا و حادثه درگیری با ماشین‌آلات و آتش‌سوزی با قابلیت‌های BIM قابل پیشگیری و کاهش است و آموزش ایمنی به عوامل پروژه و برنامه‌ریزی برای ایمنی و افزایش ایمنی سایت نیز در صورت کاربرد BIM در پروژه‌های عمرانی قابل دستیابی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Integration Evaluation between BIM System Digital Capabilities along with Safety Management in Construction Projects

نویسندگان [English]

  • Ehsan Forsatkar 1
  • Parshin Varzandeh Azar 2
1 Assistant Professor, Mehralborz Higher Education Institute, Faculty of Engineering, Tehran, Iran
2 M.Sc. in Project and Construction Management, Mehralborz Higher Education Institute, Faculty of Engineering, Tehran, Iran
چکیده [English]

Despite the advantages of implementation of safety management in construction projects, due to the lack of awareness for the requirements and lack of requirements for the safety management system as well as the absence of tools and new digital technologies such as BIM system at the design stage of projects, the system is still not being evaluated. For this purpose, this paper attempts to explore the applications of BIM system in order to meet the requirements of the safety management system in construction projects and the degree of conformity and integration of BIM system capabilities in line with the effectiveness of the safety management system. The research methodology in this study is quantitative and qualitative. The most important prerequisites for the establishment of the safety management system in the country's construction projects and the most important BIM capabilities to address these prerequisites and the effectiveness of the safety management system in construction projects categorized in eight main categories and 40 factors were introduced along side. The results showed that documentation of safety analysis topped the list above other factors by means of Friedman's test, and it was proved that the prerequisites for the occurrence of the collapse, the hight falling and the falling of objects and accidents with the machinery and fire planning, as well as the safety training in the site, can be achieved by BIM applications in projects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Building Information Modeling (BIM)
  • Safety Management
  • Integration of Capabilities and Prerequisites
  • Construction Projects
حسنی، ه؛ اسدی بروجنی، خ؛ و اردشیر، ع؛ ۱۳۹۳، بررسی جنبه‌های ایمنی در ساخت پذیری با استفاده از فرایند مدل‌سازی اطلاعات ساختمان، دومین کنفرانس مصالح و سازه‌های نوین در علم مهندسی عمران، شیراز، شرکت پندار اندیش رهپو.
حسین زاده، ر؛ و اشتهاردیان، ا؛1394، استفاده از مدل‌سازی اطلاعات ساختمان BIM به منظور ارتقاء مدیریت ایمنی، یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، تهران
حسینوند، ر؛ میرزایی، م؛ و عادلی زاده، م؛ ۱۳۹۷، شناسایی خطرات و مدیریت ریسک و ارائه الگوی کاربردی برای کاهش اثرات زیست محیطی و ایمنی (HSE) در واحد تولید اوره پتروشیمی مسجدسلیمان، دومین کنفرانس ملی پیشرفت‌های نوین در حوزه انرژی و صنایع نفت و گاز، ساوه، موسسه آموزش عالی انرژی.
عاصمی اصفهانی، ا؛ مسلمان یزدی، ح.ع؛ و مسلمان یزدی، ع.ر؛ ۱۳۹۳، پتانسیل‌های به‌کارگیری فناوری مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM)، دومین کنگره بین المللی سازه، معماری و توسعه شهری، تبریز، دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی سازه، معماری و توسعه شهری.
وطن خواه، م؛ و مسلمان یزدی، ح.ع؛ ۱۳۹۴، افزایش ایمنی کارهای در ارتفاع مربوط پروژه‌های ساختمانی با BIM، دومین کنفرانس بین المللی معماری و فرهنگ شهر پایدار، تهران، موسسه سفیران فرهنگی مبین.
Abdulkadir, G., and Godfaurd, A.J., 2015, Integrating Building Information Modeling and Health and Safety for Onsite Construction, Safety, Health and Work, Vol. 6, No. 1, pp. 39–45.
Azhar, S., 2017, Role of Visualization Technologies in Safety Planning and Management at Construction Jobsites, Procedia Engineering, Vol. 171, pp. 215–226.
Eastman, C., Teicholz, P., Sacks, R., Liston, K., 2011, BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers and Contractors., Vol. 2, John Wiley.
Goh, Y.M., and AskarAli, A.M.J., 2016, A hybrid simulation approach for integrating safety behavior into construction planning: An earthmoving case study, Accident Analysis & Prevention, Vol. 93, pp. 310-318.
Getuli, V., Ventura, S.M., Caponea, P., and Ciribini, A.L.C., 2017, BIM-based code checking for construction health and safety, Creative Construction Conference 2017, CCC 2017, Primosten, Croatia, Procedia Engineering, Vol. 196, pp. 454–461.
Hongling Guo, Yantao Yu, Martin Skitmore, 2017, Visualization technology-based construction safety management A review, Automation in Construction. Vol. 73, Pages 135-144
Li, M., Yu, h., Jin, H., and Liu, P., 2018, Methodologies of safety risk control for China’s metro construction based on BIM, Safety Science, 110(A), pp. 418-426.
Qi, J., Issa, R.R.A., Hinze, J., and Olbina, S., 2011, Integration of safety in design through the use of building information modeling. International workshop on computing in civil engineering, Miami, Florida, United States.
Smith. D, 2007, An Introduction to Building Information Modeling (BIM), Journal of Building Information Modeling, fall 2007
Teo, A.L.E., Ofori, G., Tjandra, I.K., and Kim, H., 2016, Design for safety: theoretical framework of the safety aspect of BIM system to determine the safety index, Construction Economics and Building, Vol. 16, No. 4, pp. 1-18.
Weinstein, M., Gambatese, J., and Hecker, S., 2005, Can Design Improve Construction Safety?: Assessing the Impact of a Collaborative Safety-in-Design, Journal of Construction Engineering & Management, Vol. 131, No. 10, pp. 1125-1134.
Wong, K.W. Chan, P.C. and Lo, K.K., 1999, Factors affecting the safety performance of contractors and construction sites, Proceedings of the second international conference of CIB working commission W99, Honolulu/Hawaii, pp. 19-23.
Whyte, J., Bouchlaghem, D., and Thorpe, T., 2002, IT implementation in the construction organization, Engineering Construction and Architectural Management, Vol. 9, pp. 371-377.
Yan, H., and Damian, P., 2008, Benefits and Barriers of Building Information Modelling, Proceedings of the 12th International Conference on Computing in Civil and Building Engineering (ICCCBE XII) & 2008 International Conference on Information Technology in Construction (INCITE 2008), Beijing, China.
Zhang, S., Sulankivi, K., Kiviniemi, M., Romo, I., Eastman, C.H., Teizer, J., 2015, BIM-based fall hazard identification and prevention in construction safety planning, Safety Science Vol. 12 (5), 97–25.
Zhang, S., Teizer, J., Lee, J.K., Eastman, C.M., Venugopal, M., 2013, Building Information Modeling (BIM) and Safety: Automatic Safety Checking of Construction Models and Schedules, Automation in Construction, Vol. 29, pp. 183-195.
Zhang, S, j Lee, M Venugopal, and J Teizer. 2011. "Integrating BIM and safety: An automated rule-based checking system for safety planning and simulation." Proceedings of the CIB W099 Conference 2011, Prevention: Means to the end of injuries, illnesses, and fatalities. Washington D.C., USA, August 24–26, 2011.