فصلنامۀ «دانشنامۀ تحول دیجیتال» نشریه‌ای  علمی است که به نشر یافته‌ها و دستاوردهای نوین علمی در حوزۀ تحول دیجیتال می‌پردازد و توسط دانشگاه مهر البرز منتشر می‌شود. به موجب مادۀ 13 قانون مطبوعات مصوب 1364/12/28 مجلس شورای اسلامی، پروانۀ انتشار این فصلنامه در تاریخ 1399/02/15 به شماره ثبت 86399 صادر شده است.


 

مشخصات نشریه

سال آغاز انتشار: 1399

نوع مقالات قابل انتشار: پژوهشی

تناوب انتشار: فصلنامه

وضعیت انتشار:  الکترونیکی

زبان نشریه:  فارسی و چکیدۀ انگلیسی

حوزۀ تخصصی:  تحول دیجیتال

روش مأخذنویسی: APA ویرایش هفتم (2020)

نوع داوری: داوری بدون نام (دست‌کم 2 داور)

متوسط زمان بررسی اولیه: 10 روز

میانگین زمان داوری: 2 تا 3 ماه

وضعیت دسترسی به متن کامل مقالات: دسترسی باز و دریافت رایگان

هزینه بررسی و انتشار: ندارد

 

نکات مهم:

- اساتید و پژوهشگران و دانشجویان فرهیخته می‌توانند با ثبت نام در پایگاه نشریه مقالۀ مستخرج از رساله و پژوهش‌های خود را بر پایۀ الگوی ارائه شده در بخش راهنمای نویسندگان تنظیم و ارسال کنند. مقاله‌های ارسال شده پس از داوری تخصصی و در صورت تأیید هیئت تحریریه منتشر خواهند شد. تعامل با نویسندگان و داوران نیز از راه پایگاه و سامانۀ نشریه انجام می‌شود.

- برای تسریع در فرایند بررسی و داوری مقالۀ نیاز است فرمت نشریه به طور دقیق رعایت و از الگوی نگارش مقالات نشریه که در بخش راهنمای نویسندگان ارائه شده استفاده شود.

- نیاز است در هنگام ارسال مقاله «فرم تعهد اخلاقی» و «فرم تعارض منافع» از بخش راهنمای نویسندگان دانلود، به وسیلۀ همۀ نویسندگان امضا و در سامانه بارگذاری شود.
- این فصلنامه به قوانین بین‌المللی سوء‌استفاده علمی (شامل تحریف، سرقت ادبی، داده‌سازی، و ...) متعهد است و با هرگونه سوء‌رفتار در طی دورۀ بررسی اولیه و داوری بر اساس دستورالعمل کمیتۀ بین‌المللی اخلاق چاپ آثار علمی (COPE) برخورد می‌شود.

شماره جاری: دوره 2، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 1-120 

ابر واژگان