اصول اخلاقی انتشار مقاله

1-  مقاله‌ های ارسالی مورد ارزیابی داوران تعیین شده از طرف هیا‎‎ت تحریریه قرار خواهد گرفت و پذیرش نهایی آن­ها منوط به تأیید سردبیر است.

2-   مقاله نباید قبلاً در نشریه­ های داخلی و خارجی یا مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی چاپ شده یا بطور همزمان برای انتشار به جایی دیگر واگذار شده باشند.

3-  حق ویرایش مقاله‌ های پذیرفته شده برای فصلنامه محفوظ است.

4-  مسئولیت مطالب، نظریات و اطلاعات ارائه شده در مقاله ها و صحت و سقم آنها بر عهده مؤلف یا مؤلفان است.