فرایند پذیرش مقالات

1-     تمامی مقالات پس از دریافت در اختیار سردبیر قرار می گیرد.

2-     پس از تأیید سردبیر طی حداکثر ده روز، مقاله در اختیار دو داور قرار می گیرد.

3-     در صورت تایید هر دو داور و یا تأیید با اصلاحات جزئی مقاله تأیید خواهد شد.

4-     در صورت رد مقاله توسط هر دو داور مقاله رد خواهد شد.

5-     در غیر این صورت تصمیم گیری با سردبیر خواهد بود.

6-    کل فرایند داوری حداکثر 45 روز به طول خواهد انجامید.