ارائه الگوی هیوتاگوژیک خودتوسعه‌ای در بستر الکترونیک (الگویی برای رهبری یادگیری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 فوق دکتری، گروه علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی هیوتاگوژیک خودتوسعه‌ای در بستر الکترونیک انجام شده است. روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع مطالعه سیستماتیک به روش فراترکیب بوده است که با بررسی نظام‌مند پژوهش‌ها، اسناد و مدارک معتبر بیش از 240 مورد و در نهایت با روش نمونه‌گیری هدفمند یک نمونه 30 عددی از آن‌ها تحلیل شده و به ارائه الگو پرداخته شده است. به منظور تحلیل داده‌ها از کدگذاری و برای تأمین اعتبار یافته‌ها از فرایند ساخت‌یافته نگارش و تحلیل داده‌ها استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان از وجود سه بعد کلیدی و مرتبط در بستر الکترونیکی از جمله فردمحوری، یادگیری محوری و یادگیرنده‌محوری داشته است که خودتوسعه‌ای/ هیوتاگوژی در هر یک از این ابعاد مؤلفه‌هایی را تبیین می‌کند. در بعد فردمحوری، خودآگاهی، خودعاملیتی، خودمسئولیتی و خودانگیزشی فردی یادگیرندگان را تبیین نموده است. در بعد یادگیری محوری، خودیادگیری، خودراهبری و خودتعیینی یادگیری و در نهایت در بعد یادگیرنده‌محوری، سه مؤلفه خودنظم‌دهی، خودنظارتی و خودارزیابی یادگیرنده را مورد تأکید قرار داده است. به عنوان یک دستاورد نوآورانه، براساس یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان گفت خودتوسعه‌ای، تعریفی هیوتاگوژیک از هنر "رهبری" تعلیم و تربیت را در بستر الکترونیک تعریف می‌کند که از یکسو متناسب با بلوغ فراگیران به عنوان یادگیرندگانی خودراهبر و خودتعیین است و از سوی دیگر متناسب با نظام یادگیری الکترونیکی و ویژگی‌های آن به شمار می‌رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a heutagogical self-development model in the electronic context (A model for leadership of learning)

نویسندگان [English]

  • Khodayar Abili 1
  • Ebrahim Mazari 2
1 Department of Education, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Post-doc, Department of Education, Faculty of Psychology and Education, University of Tehran
چکیده [English]

The aim of this study was to present a self-developing heutagogical model in the electronic context. The method used in this study is qualitative and systematic research. More than 240 valid documents were reviewed systematically and finally, using purposeful sampling method, a sample of 30 of those documents was selected to be analyzed by using coding. Based on the analysis of these documents, a literature-based model was developed. In order to validate the findings, a structured process of writing and data analysis has been used. Findings indicate the existence of three key and related dimensions in the electronic context, including person-centered, learning-oriented and learner-centered. In each of these dimensions, Self-development / heutagogy explains some components. In the dimension of person-centeredness, learners' self-awareness, self-agency, self-responsibility and individual self-motivation are explained. In the dimension of learning-centeredness, self-learning, self-direction and self-determination of learning are explained. Finally, in the dimension of learner-centeredness, the three components of self-regulation, self-monitoring and self-assessment of the learner are emphasized. As an innovative achievement, based on the findings of this study, it can be said that self-development defines heutagogical definition of the art of "leadership" of learning in the electronic context, which on one hand, it is appropriate for learners' maturity as self-directed and self-determined learners and on the other hand, it is it is appropriate for e-learning system and its features.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-development
  • heutagogy
  • leadership of learning
  • electronic context
ابیلی، خدایار، مزاری، ابراهیم (1397). نظریه‌های پشتیبان خود توسعه‌ای منابع انسانی. فصلنامه توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، 13(50)، 137-111.
ابیلی، خدایار؛ پورکریمی، جواد؛ مزاری، ابراهیم (1399). ارائه الگوی خود توسعه‌ای رهبران دانشگاهی. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 9(2)، 27-1.
ابیلی، خدایار؛ مزاری، ابراهیم (1397). فرایند روان‌شناختی خود توسعه‌ای رهبران دانشگاهی (یک مطالعه فراترکیب). فصل‌نامه پژوهش‌های کاربردی روان‌شناختی، 9(3)، 34-15.
بابائی، محمود (1394). مقدمه‌ای بر یادگیری الکترونیکی. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
پورکریمی، جواد؛ مزاری، ابراهیم (1396). نقش واسطه‌ای خود توسعه‌ای در رابطه رهبری تحول‌آفرین و چابکی سرمایه انسانی. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 6(2): 126-103.
خنیفر، حسین؛ مسلمی، ناهید (1399). اصول و مبانی روش‌های پژوهش کیفی. تهران: نگاه دانش.
سلیمانی، بهار؛ حکیم‌زاده، رضوان؛ کرمدوست، نوروزعلی (1393). بررسی سطح خودتعیین‌گری دانشجویان دوره‌های مجازی دانشگاه مهر البرز با توجه به اصول و مؤلفه‌های رویکرد هیوتاگوژی. فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی، 2(4)، 60-35.
علی‌نژاد، مهرانگیز؛ سرمدی، محمدرضا؛ زندی، بهمن، شبیری، سیدمحمد (1390). سطح سواد اطلاعاتی و نقش آن در فرایند آموزش یادگیری الکترونیکی دانشجویان. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 17(2). 371-337.
فلاحی، مریم؛ کماسی، مهدی؛ علی آبادی، خدیجه (1398). نظریات یادگیری الکترونیکی با تأکید بر نظریه استقلال. نشریه مطالعات آموزشی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، 8(1)، 49-41.
گودرزی، محمدعلی؛ مزاری، ابراهیم (1397). تبیین یادگیری سازمانی از طریق رفتارهای خود توسعه‌ای مدیران. دوفصلنامه آموزش در علوم انسانی، در نوبت چاپ.
مزاری، ابراهیم (1398). طراحی الگوی خود توسعه‌ای رهبری مدیران دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی (مورد: دانشگاه تهران). رساله دکتری، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.
مزاری، ابراهیم (1400). طراحی الگوی خود توسعه‌ای عصب-شناختی رهبران دانشگاهی (مورد: دانشگاه‌های دولتی شهر تهران). طرح فوق دکتری، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.
مزاری، ابراهیم؛ ابیلی، خدایار؛ پورکریمی، جواد (1398). مدل ساختاری خود توسعه‌ای رهبری مدیران دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی (مورد: دانشگاه تهران). فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، 6(2)، 65-43.
مشکوه، مریم؛ فروزش‌نیا، سمیه (1392). بررسی رابطه بین نگرش نسبت به یادگیری به کمک کامپیوتر و خود تنظیمی آموزشی و انگیزش در یادگیری زبان خارجه. مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، 2(1)، 100-112.
میرکمالی، سیدمحمد؛ مزاری، ابراهیم (1396). نقش خود توسعه‌ای بر آمادگی برای تغییر کارکنان مراکز آموزش عالی؛ با میانجی‌گری بهسازی سازمانی. مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام‌های آموزشی، 10(2): 60-33.
Agonács, N. & Matos, J. F. (2018). Heutagogy and Self-Determined Learning: a Review of the Published Literature on the Application and Implementation of the Theory. Open Learning: The Journal of Open, Distance and e-Learning.
Annis, F.C. (2016). Clarifying the Definition, Techniques, and Integration of Self-Development to Enhance Army Officer Leader Development. Dissertation, Northcentral University, Graduate Faculty of the School of Education.
Bandura, A. (1989). Human Agency in Social Cognitive Theory. American Psychologist, 44, 1175- 1184.
Bevilaqua, S & Peleias, I (2013). Instead of giving the fish, teach the fishing: Heutagogy and its relationship with the learning methods in distance education courses in Brazil. IV Teaching Meeting and Research in Administration and Accounting. Brasília/DF – November 3-5, 2013. Available at: http://www.anpad.org.br/ admin/ pdf/EnEPQ148.pdf. Accessed in May of 2018.
Bansal, A., Jain, S., Sharma, L.,Jain, C., Madaan, M. (2020). Students’ Perception Regarding Pedagogy, Andragogy, and Heutagogy as Teaching–Learning Methods in Undergraduate Medical Education. Journal of Education and Health Promotion, 23, 1-7.
Blaschke, L. M. (2012). Heutagogy and Lifelong Learning: A Review of Heutagogical Practice and Self-Determined Learning. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 13(1), 56-71.
Boyce, L.A.; S.J. Zaccaro & M.Z. Wisecarver.2010. Propensity for Self-Development of Leadership Attributes: Understanding, Predicting, and Supporting Performance of Leader Self-Development Performance. Leadership Quarterly, 21,159-178.
Canter, M. (2012). E-heutagogy for Lifelong E-Learning. Procedia Technology, 1, 129 – 131
Clark, C.R. (2008). Mayer RE. E-Learning And The Science Of Instruction. Sanfrancisc: Jossey- Bass Pfeiffer.
Conner, M. (2006). Andragogy and pedagogy. Ageless Learner. Retrieved March 26, 2006, from: http: // www.agelesslearner.com/intros/andragogy.html.
Day, D. V., & Zaccaro, S. J. (2004). Toward a Science of Leader Development. In D. V. Day, S. J. Zaccaro, & S. M. Halpin (Eds.), Leader Development for Transforming Organization (pp. 383−399). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Dhawan, S. (2020). Online Learning: A Panacea in the Time of COVID-19 Crisis. Journal of Educational Technology, 49(1), 5-22.
Dron, J., & Anderson, T. (2014). Teaching Crowds: Learning and Social Media. Athabasca University Press.
Ekoto, C.E., Gaikwad, P. 2015. The Impact of Andragogy on Learning Satisfaction of Graduate Students. Am J Educ Res, 3,1378‑86.
Ellinger, A. D. 2004. The Concept of Self-Directed Learning and its Implications for Human Resource Development. Advances in Developing Human Resources, 6(2), 158−177.
Eric, P. & Jack Amitabh (2006). From Methodological Triangulation in Management Research, Management Research News, Department of Quantitative Analysis and Operations Management. College of Business Administration, University of Cincinnati, Ohio, USA: Cincinnati,29(6), 345-357.
Hase, S. (2014). 8skils for the Learning and Learning Leader in the 21 Century. Lisa Marie Blaschke, Chris Kenyon and Stewart Hase.
Hase, S. (2014a). An Introduction to Self-Determined Learning (Heutagogy) in L. M Blaschke, C. Kenyon & S. Hase, S. (eds.) Experiences in Self-Determined Learning, Amazon, 1-19.
Hase, S. and Kenyon, C. (2013). The nature of learning in S. Hase & C. Kenyon (eds.) Self-determined learning: Heutagogy in action, London: Bloomsbury, 19-38.
Hase, S.& Kenyon, C. (2007). Heutagogy: A Child of Complexity Theory. Complicity, 41, 111-118. Retrieved 13th March 2016 from http://www. Complexity and Education. Ualbertaca/ COMPLICITY4/ Complicity4_TOC.htm.
Hase, S., & Kenyon, C., (2000). From Andragogy to Heutagogy’, Ultibase, Retrieved 13th March 2016 from: http://ultibase.rmit.edu.au/Articles/dec00/hase2.htm.
Jain, A.B., Sharma, L.,Sharma, N., Jain, C., Madaan, M. (2020). Students’ Perception Regarding Pedagogy, Andragogy, and Heutagogy as Teaching–Learning Methods in Undergraduate Medical Education. Journal of Education and Health Promotion, 9, 1-7.
Khan, (2005). Badrul. Managing E-learning Design Delivering, Implementation and Evaluation. first edition. IGI Global Publisher.
Knowles, M. S. 2000. Self-Directed Learning: A Guide for Learners and Teachers. New York: Association Press.
Knowles, M. S., Holton, E. F., & Swanson, R. A. (2014). The Adult Learner: The Definitive Classic in Adult Education and Human Resource Development. New York, Routledge.
Lester, D., and Lester, C. (2016).  12 Steps of Self-Leadership: The Difference Maker's Guide to Living and Leading on Purpose. FriesenPress.
Liaw, S.S., Huang, H.H., Chen, G.D. (2007). Surveying instructor and learner attitudes toward E-learning. Computers & Education, 49(4):1066-1080.
Marsap, A, Narin, M. (2009). The Interation Of Distance Learning Via Internet And Face To Face Learning: Why Face To Face Learning Is Required In Distance Learning Via Internet? Procedia Social And Behavioral Sciences.1(4): 2871-2878.
Mesarosova, M. (2017). Care for Self-Development in Relation to the Self-Regulation in the Students of Helping Professions. PEOPLE: International Journal of Social Sciences, 3(1), 586-596.
Miller, P. (2012). Self-Reflection: the Key to Effective Leadership. SIM Today’s Manager, 1-12
Morrison, G. (2006). Fundamentals of Early Childhood Education (4thed.). New Jersey: Pearson Prentice Hall.
Nesbit, P.L. (2007). Self-Awareness, self-Reflection, and Self-Regulation: An Integrated Model of Managerial Self-Development. Semantic scholar. Available at: https:// pdfs. Semantic Scholar.org /6222/f6f24347824d22fd9327e7 c6340df3b8fd70.pdf? _ga = 2.120044939. 287452551. 1561605124-622882570.1558025458
Odierno,R,T(2013). Army Leader Development Program. Department of the Army Washington, DC,1-24.
Organ, D. W., Podsakoff, P. M., & MacKenzie, S. B. (2006). Organizational Citizenship Behavior: Its Nature, Antecedents, and Consequences, Thousand Oaks, CA: Sage
Orvis, K. A., & Ratwani, K. L. (2010). Leader Self-Development: A Contemporary Context for Leader Development Evaluation. The Leadership Quarterly, 21(4), 657–674.
Pelz, B. (2010). Effective Online Pedagogy Empowering LearnerDirected Learning. Available at: HTTP://WWW.TECHNOHEUTAGOGY.COM - Peters, O. (2001). Learning and teaching in d
Reider, B.J. (2008). Self-development handbook. Center for Army Leadership.
Reichard, R. J, Johnson, S. K. (2011). Leader Self-Development as Organizational Strategy. The Leadership Quarterly 22: 33–42.
Ren, S., Collins, N., Zhu, Y. (2014). Leadership self-development in China and Vietnam. Asia Pacific Journal of Human Resources, 52, 42–59.
Roberts, M.K., Haplin, S., Brunner, J. (2012). Leader Identity, Individual Differences, and Leader Self-Development. United States Army Research Institute for the Behavioral and Social Sciences.
Sandelowski, M., & Barroso, J. (2007). Handbook for Synthesizing Qualitative Research Springer Publishing Company. New York
U.S. Department of the Army (2015). Leader development. https:// armypubs. us.army.mil /doctrine/ index.html.
U.S. National Library of Medicine, National Institutes of Health. Systematic Review definition. [cited 2013 June, 24]; Available from: http://www.nlm.nih.gov/nichsr/hta101/ta101014.html.
Valverde-Berrocoso, J., Garrido-Arroyo, M.C., Burgos-Videla, C., Morales-Cevallos, M.B. (2020). Trends in Educational Research About E-Learning: A Systematic Literature Review (2009–2018). Sustainability, 12, 1-23.
VanVelsor, E. & McCauley, C. D. (2004). Our view of leadership development. In C. D. McCauley & E. VanVelsor (Eds.), The Center for Creative Leadership handbook of leadership development (pp. 1−22). 2nd ed. San Francisco: Jossey-Bass.
Verma, R. & Agarwal, R.P. (2016). Self-development through Human Value Education. International Journal of Engineering and Technical Research (IJETR), 4(3), 5-8.
Wedemeyer, C.A. (2012). Handbook of Distance Education; Visionary Pioneer of Distance Education. Routledge Publication.