ارزیابی ابعاد، عوامل و راهبردهای انگیزش دانشجویان در برنامه‌های تربیتی-آموزشی یک مرکز آموزش عالی نظامی (به تفکیک برنامه‌های حضوری، الکترونیکی و تلفیقی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی و پرواز دانشگاه افسری امام علی(ع)،

2 دانشگاه افسری امام علی (ع)

3 دانشکده مهندسی و پرواز دانشگاه افسری امام علی(ع)

4 دانشگاه افسری امام علی(ع)،

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی ابعاد، عوامل و راهبردهای انگیزشی متخذه برای پیشبرد بهینه برنامه‌های تربیتی-آموزشی دانشجویان یک مرکز آموزش عالی نظامی (به تفکیک برنامه‌های حضوری، الکترونیکی و تلفیقی) صورت گرفت. این پژوهش، از نوع کاربردی بوده و به روش توصیفی-پیمایشی انجام شد. حجم نمونه، شامل 226 دانشجوی مرکز آموزش عالی نظامی موردمطالعه است که به روش نمونه‌گیری تصادفی-طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده‌ها، پرسشنامۀ محقق‌ساخته در هفت عامل، دو بُعد و 52 راهبرد (با 17 راهبرد الکترونیکی) است؛ که روایی آن، به روش روایی محتوا و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، مطلوب ارزیابی شد. نحوه تحلیل داده‌ها، بهره‌مندی از شاخص‌های آمار توصیفی و استنباطی (آزمون‌های t استودنت تک‌گروهی و فریدمن) است. نتایج نشان داد راهبردهای انگیزش برنامه‌های تربیتی-آموزشی مرکز آموزش عالی نظامی موردمطالعه بر اساس جدول استاندارد مطلوبیت، دارای وضعیت «نسبتاً مطلوب» ولیکن پایین‌تر از میانگین فرضی است. از اینرو برای به حداکثر رساندن پیشرفت تحصیلی در برنامه‌های تربیتی-آموزشی دانشجویان، باید به کیفیت برنامه‌های حضوری، الکترونیکی و تلفیقی آنها توجه نمود و در این راستا انگیزش به‌عنوان یک شاهراه کلیدی که می‌تواند دانشجویان را یاری نماید، مطرح می-شود. این در حالی است که با وجود اینکه در بین عوامل هفت‌گانه، عامل نگرش با میانگین و انحراف معیار: 0.85±3.22، دارای بالاترین مطلوبیت است ولیکن عامل فرماندهان و کادر دانشجویی (به ویژه در حوزه آموزش‌های برنامه‌های تربیتی-آموزشی الکترونیکی) با میانگین و انحراف معیار: 0.63±2.33، دارای کمترین مطلوبیت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of dimensions, factors and strategies of students' motivation in the educational programs of a military higher education center (separately for face-to-face, electronic and integrated programs)

نویسندگان [English]

  • mohammad abbasian 1
  • javad shirmohammadi 2
  • mehdi azizi 3
  • omid milani 4
1 , Faculty of Engineering and Flight, Imam Ali Military University,
2 Imam Ali Military University
3 Imam Ali Military University
4 Imam Ali Military University
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the personal and environmental motivational factors and strategies adopted for the optimal promotion of educational programs of students of a military higher education center (separately for face-to-face, electronic and combined programs). This research was of applied type and was done by descriptive-survey method. The sample size includes 226 students of the military higher education center who were selected by stratified random sampling. Data collection tools are a researcher-made questionnaire in seven factors, two dimensions and 52 strategies (with 17 strategies of e-learning programs); Its validity was evaluated by content validity method and its reliability was evaluated using Cronbach's alpha coefficient. The method of analyzing research data is to use descriptive and inferential statistical indicators (One Sample T-Test and Friedman test). The results showed that the personal and environmental motivation strategies of the educational programs of the military higher education center studied according to the standard table of utility have a "relatively favorable" status but are lower than the hypothetical average of the research. Although among the seven strategies, the strategy of attitude with mean and standard deviation: 0.85 ± 3.22, has the highest desirability, but the strategies adopted by commanders and student staff (especially in the field of training of e-learning programs) with Mean and standard deviation: 0.63 ± 2.33, has the lowest utility. In order to eliminate the known damages, executive suggestions in the form of improvement programs were presented at the end of the article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motivational factors, dimensions and strategies
  • In-person training, e-learning, integrated training
آریافر، حسین و رزقی، شیرسوار. (1392). رابطه انگیزش تحصیلی و راهبردهای خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه قرچک، فصلنامة علمی-پژوهشی مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، 2 (4)، 103-87.
اکبری، افضل. (1393). رابطه ساده و چندگانه خودکارامدی، اهداف پیشرفت و انگیزه پیشرفت در پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان مرکز آموزش عالی سمنان، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 14 (9)، 796- 805.
جودکی، طاهره و مطهری‌نژاد، حسین، (1394). بررسی اختلالات یادگیری در کودکان، همایش بین‌المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی، موسسه سفیران فرهنگی مبین، 1-18.
چالمه، رضا و لطیفیان، مرتضی. (1391). ویژگی‌های محیط یادگیری فراشناختی و پیشرفت تحصیلی: بررسی نقش واسطه‌ای باورهای انگیزشی در دانش‌آموزان. روان‌شناسی کاربردی، 6 (3)، 43-58.
حسن‌زاده، رمضان. (1381). رابطه بین انگیزش (درونی-بیرونی) منبع کنترل (درونی-بیرونی) و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان، نوآوری‌های آموزشی، 1 (2)، 120-107.
رضاخانی، سیمین دخت. (1386). بررسی انگیزه شخصی و محیطی پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته‌های مختلف مرکز آموزش عالی آزاد اسلامی واحد رودهن، نوآوری‌های مدیریت آموزشی (اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی)، 2 (2)، 106-85.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1386). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران، مؤسسه نشر آگه.
سماوی، سید عبدالوهاب؛ ابراهیمی، کلثوم و جاودان، موسی. (1395). بررسی رابطه درگیری‌های تحصیلی، خودکارامدی و انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان دبیرستانی شهر بندرعباس، د فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، 4 (7)، 92-71.
شریفی، حسن پاشا؛ شریفی، نسترن و تنگستانی، یلدا. (1392). پیش بینی پیشرفت تحصیلی از روی خودکارامدی، خود تنظیمی و خلاقیت دانشجویان مرکز آموزش عالی آزاد رودهن در سال تحصیلی 90-91، تحقیقات مدیریت آموزشی، 16 (4)، 178-157.
صفاری، محسن؛ سنایی، هرمز؛ رشیدی جهان، حجت؛ پورتقی، غلامحسین و پاکپور حاجی آقا، امیر. (1393). شادکامی، خودکارامدی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان، توسعۀ آموزش در علوم پزشکی، 7 (13)، 29-22.
غلامی‌رزین، محسن؛ غلامی، احسان و یوسف پور، پرویز. (1393). تأثیر انگیزه بر پیشرفت دانشجویان دانشگاه پلیس، فصلنامه مدیریت بر آموزش انتظامی، 7 (26)، 127-107.
میرحیدری، سیدعلی و نیستانی، محمدرضا. (1394). رابطه بین خودکارامدی و رضایت تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی دانش‌آموزان پایه سوم دوره دوم متوسطه شهر اصفهان در سال تحصیلی 93-92. پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، 12 (47)، 51-60.
یاسمی‌نژاد، پریسا؛ دبیر، مریم و گل‌محمدیان محسن. (1393). بررسی رابطه بین درونگرایی-برونگرایی و منبع کنترل با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان دختر، مجله مطالعات روانشناسی تربیتی، 7 (12)، 113-130.
Brouse, C. H., Basch, C. E., LeBlanc, M., McKnight, K. R., & Lei, T. (2010). College Students' Academic Motivation: Differences by Gender, Class, and Source of Payment. College Quarterly, 13(1), 1-10.
Cavas, P. (2011). Factors Affecting the Motivation of Turkish Primary Students for Science Learning. Science Education International, 22(1), 31-42.
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2012). Motivation, Personality, and Development Within Embedded Social Contexts: An Overview of Self-Determination Theory. The Oxford Handbook of Human Motivation, 85-107.
Fandiño, F. G. E., Muñoz, L. D., & Velandia, A. J. S. (2019). Motivation and E-Learning English as a Foreign Language: A Qualitative Study. Heliyon, 5(9).
Fortier, J. D., Grady, S. M., Lee & Shelly, A. (1998). Wisconsin’s Model Academic Standards for Environmental Education. Wisconsin’s Department of public Instruction. International Journal of Education Development, 22, 35-46
Gage, N., & Berliner, D. (1992). Educational Psychology (5th ed.), Princeton, New Jersey: Houghton Mifflin Company.
Gottfried,  A.  E.  (1990).  Academic  Intrinsic  Motivation  in  Young  Elementary  School  children. Journal  of  Educational  Psychology, 82, 525– 538.
Handayani, D. I. F. (2017). Teaching English Pronunciation Using Film. Journal of English and Education, 5(2), 194-201.
López-Fernández, D., Ezquerro, J. M., Rodríguez, J., Porter, J., & Lapuerta, V. (2019). Motivational Impact of Active learning Methods in Aerospace Engineering Students. Acta Astronautica, 165, 344-354.
Patall, E. A., Cooper, H., & Robinson, J. C. (2008). The Effects of Choice on Intrinsic Motivation and Related Outcomes: a Meta-Analysis of Research Findings. Psychological Bulletin, 134(2), 270.
Radha, R., Mahalakshmi, K., Kumar, V. S., & Saravanakumar, A. R. (2020). E-Learning During Lockdown of Covid-19 Pandemic: A Global Perspective. International Journal of Control and Automation, 13(4), 1088-1099.
Soni, V. D. (2020). Global Impact of E-learning During COVID 19. Available at SSRN 3630073.
Stipek, D. J. (2002). Motivation to Learn: Integrating Theory and Practice. Pearson College Division.
Valverde-Berrocoso, J., Garrido-Arroyo, M. D. C., Burgos-Videla, C., & Morales-Cevallos, M. B. (2020). Trends in Educational Research About E-Learning: A Systematic Literature Review (2009–2018). Sustainability, 12(12), 5153.