شناسایی و اولویت‌بندی عوامل کلیدی موفقیت جهت استقرار آموزش الکترونیکی در یک محیط تعاملی کارآمد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت صنعتی، مؤسسه آموزش عالی مهر البرز تهران

2 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 ارشناسی ارشد مهندسی صنایع-مدیریت مهندسی، مؤسسه آموزش عالی مهرالبرز

چکیده

امروزه فناوری اطلاعات به عنوان ابزاری جهت بهبود آموزش در سازمان‌ها و دانشگاه‌ها به کار گرفته می‌شود. با توجه به وابستگی آموزش به فناوری اطلاعات، چارچوب آموزش الکترونیک به عنوان یک روش در سطح جهانی مورد استقبال قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش شناسایی و اولویت‌بندی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده‌سازی آموزش الکترونیک می‌باشد. روش پژوهش این تحقیق از منظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از منظر گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات کمّی است. با مرور ادبیات مرتبط 6 بعد و مجموعاً 56 شاخص جهت پیاده‌سازی آموزش الکترونیک شناسایی گردید. متعدد بودن شاخص‌ها منجر به استفاده از تکنیک دلفی فازی جهت کاهش تعداد شاخص‌ها با استفاده از نظرات 20 تن از اساتید و خبرگان دانشگاهی گردید. پس از انتخاب شاخص‌های با اهمیت بالا با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP)، وزن و اهمیت ابعاد و شاخص‌ها تعیین گردید؛ که بعد مدیریتی دارای بیشترین اهمیت و بعد سازمانی نیز دارای کمترین اهمیت بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and prioritizing key success factors for establishing e-learning in an effective interactive environment

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Hadavand 1
  • Ali Zamani Babgohari 2
  • Nazanin Fallah 3
1 PhD, Operations management, Mehr Alborz Institute of Higher Education, Tehran
2 Department of Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
3 MSc. of Industrial Engineering, Mehr Alborz Institute of Higher Education, Tehran.
چکیده [English]

Today, information technology is used as a tool to improve education in organizations and universities. Due to the dependence of education on information technology, the e-learning framework has been welcomed as a method worldwide. The purpose of this study is to identify and prioritize the key factors of success in implementing e-learning. The research method of this research is applied research in terms of purpose and quantitative research in terms of data collection. By reviewing the relevant literature, 6 dimensions and a total of 56 indicators were identified for the implementation of e-learning. The multiplicity of indicators led to the use of fuzzy Delphi technique to reduce the number of indicators using the opinions of 20 scholars and academic experts. After selecting the indicators of high importance using the Analytical Hierarchy Process (AHP), the weight and importance of the dimensions and indicators were determined. The managerial dimension was the most important and the organizational dimension was the least important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Success Factors
  • E-Learning
  • Information Technology Management
  • Fuzzy Delphi Method
  • Analytical Hierarchy Process (AHP)