بررسی تاثیر ابعاد کیفیت بانکداری همراه بر استفاده واقعی در بانک سرمایه ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات از دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

امروزه با گسترش روزافزون تکنولوژی و برنامه‌های همراه‌بانک، تمایل افراد برای استفاده از خدمات بانکداری‌همراه به دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فرد آن افزایش پیدا کرده است. از این‌رو بانک‌‌ها همواره تلاش می‌کنند با بالا نگه داشتن کیفیت و امنیت برنامه‌های همراه‌بانک، در مشتریان خود، اعتمادی به وجود بیاورند که آنان را به استفاده از خدمات بانکداری‌همراه ترغیب کنند. به هر میزان که خدمات بانکداری‌همراه کیفیت بالایی داشته باشد و مصرف‌کنندگان به آن اعتماد داشته باشند، رضایت و قصد استفاده مصرف‌کنندگان از این برنامه‌‌ها افزایش پیدا می‌کند که این امر میزان استفاده واقعی آن‌ها از این خدمات را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
 پژوهش حاضر بر اساس فلسفه، اثبات‌گرایانه بوده و با رویکرد پژوهش قیاسی است. استراتژی پژوهش، توصیفی- کمی، بازه زمانی پژوهش، کوتاه‌مدت و گردآوری داده‌ها به‌صورت پرسشنامه است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده از نرم‌افزارهای SPSS16 و SmartPLS3.0 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که کیفیت خدمات بر رضایت و قصد استفاده از خدمات بانکداری‌همراه تأثیر معناداری دارد؛ در حالی ‌که کیفیت اطلاعات ارائه شده تأثیر معناداری بر این دو متغیر ندارد. این تحقیق همچنین نشان داد کیفیت سیستم بر رضایت تأثیر دارد ولی بر قصد استفاده تأثیر معناداری ندارد. همچنین متغیر اعتماد در عین‌حال که بر رضایت تأثیر معناداری دارد؛ اما بر قصد استفاده تأثیر معناداری ندارد. از دیگر نتایج مهم حاصل از این پژوهش این است که رضایت بر قصد استفاده و استفاده واقعی تأثیر معناداری دارد و قصد استفاده توانست تأثیر معناداری بر استفاده واقعی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of mobile banking quality dimensions on actual use in Sarmayeh Bank of Iran

نویسندگان [English]

  • Davoud Alipour 1
  • shaghyegh sahraei 2
  • Abolghasem sarabadani 2
1 Graduated from M.Sc. in Information Technology Management, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University
2 Assistant Professor at the Faculty of Management and Economics at Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Today, with the increasing development of technology and mobile applications of the bank, the desire of people to use mobile banking services has increased due to its unique features. Therefore, banks always try to maintain the quality and security of the bank's mobile applications, to create trust in their customers that encourages them to use mobile banking services. To the extent that mobile banking services are of high quality and consumers trust them, consumers' satisfaction and intention to use these programs will increase, which will affect their actual use of these services.
The present study is based on positivist philosophy and the research approach is deductive. The research strategy is descriptive and based on the selection of the research is quantitative and the research period is short-term and the data collection method is a questionnaire. SPSS16 and SmartPLS3.0 software were used to analyze the collected data. The results showed that the quality of services has a significant effect on satisfaction and intention to use mobile banking services. The quality of information provided does not have a significant effect on satisfaction and intention to use. The quality of the system has an effect on satisfaction but does not have a significant effect on the intention to use it. Trust has a significant effect on satisfaction but does not have a significant effect on intention to use. On the other hand, satisfaction has a significant effect on the intention to use and actual use.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of mobile banking services
  • actual use of mobile banking
  • satisfaction
  • trust
زارعی ق، گرجامی ر، جهاندیده تپراقلو م. 1399. شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های تأثیرگذار در کیفیت بانکداری اینترنتی همراه، سیاست‌نامه علم و فناوری، دوره 10، شماره 3، پیاپی 32، 77 -90.
سرمد ز، بازرگان ع، حجازی ا. 1387. روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، چاپ دوازدهم، تهران، انتشارات آگاه.
عسگری م، اسدی س، صمدی م. 1399. بررسی تأثیر اعتماد و ابعاد کیفیت بر استفاده از خدمات بانکداری تلفن‌همراه با نقش میانجی رضایت مشتری و تمایل به استفاده از بانکداری تلفن همراه. (موردمطالعه: شعب بانک ملت تهران)، پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت حسابداری و اقتصادی.
 
Alam Sh, Yasin  N.M. 2010. What factors influence online brand trust: evidence from online tickets buyers in Malaysia. Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, 78-89.
Bouckaert  G, Van de Walle  S. 2001.Government Performance and Trust in Government.Paper for the Permanent Study Group of Productivity and Quality in the Public Sector. EGPA Annual Conference.Finland, 5–8 September.245-265.
Chatterjee S. Kar A. K, Gupta M. P. 2018. Success of IoT in Smart Cities of India: An empirical analysis. Government Information Quarterly, 35(3), 349–361.
Chong A.Y.L. 2013. A two-staged SEM-neural network approach for understanding and predicting the determinants of m-commerce adoption. Expert Systems With Applications, 40, 1240–1247.
DeLone W. H, McLean E. R. 2003. The DeLone and McLean model of information systems success: a ten-year update. Journal of Management Information Systems, 19(4), 9–30.
Dwivedi Y. K, Rana N. P, Jeyaraj A, Clement M, Williams M. D. 2018. Re- examining the unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT): Towards a revised theoretical model. Available at Information Systems Frontiers .https://link.springer.com/article/10.1007/s10796-017-9774-y.
Gao L, Waechter K. A. 2017. Examining the role of initial trust in user adoption of mobile payment services: An empirical investigation. Information System Frontiers, 19, 525–548.
Johnson V. L, Kiser A, Washington R, Torres R. 2018. Limitations to the rapid adoption of M-payment services: Understanding the impact of privacy risk on Payment services. Computers in Human Behavior, 79, 111–122.
Jung Y, Perez-Mira B, Wiley-Patton S. 2009. Consumer adoption of mobile TV, Volume 44, February 2009, Pages 65-75.
Kuo Y.F, Wu C.M, Deng W.J. 2009. The relationships among service quality,perceived value, customer satisfaction and post-purchase intention in mobile valueadded services. Computers in Human Behavior, 25, 887–896.
Leiva F, Climent C, Cabanillas L. 2017. Determinants of intention to use the mobile banking apps: An extension of the classic TAM model, Spanish Journal of Marketing - ESIC is a member and subscribes the principles of, the Committee on Publication Ethics (COPE), Vol. 21. Issue 1.
Sharma S, Sharma M. 2020. Examining the role of trust and quality dimensions in the actual usage of mobile banking services: An empirical investigation, International Journal of Information Management, Volume 44, February 2019, Pages 65-75.
Shareef  M.A, Abdullah Baabdullah A, Dutta S, Kumar V, Dwivedi Y. K. 2018.Consumer adoption of mobile banking services: An empirical examination of factors according to adoption stages. Journal of Retailing and Consumer Services, 43, 54–67.
Tam C, Oliveira T, McLean, K. 2016. Understanding the impact of m-banking on individual performance:TTF perspective. Computers in Human Behavior, 61, 233–244. https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.03.016 Volume 60, May 2021, 102424.