سنجش میزان رضایت دانشجویان از نظام یاددهی-یادگیری الکترونیکی در دوران شیوع پاندومی کرونا در دانشگاه مهرالبرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

موسسه آموزش عالی مهرالبرز/تهران/ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف سنجش میزان رضایت دانشجویان از نظام یاددهی-یادگیری الکترونیکی در زمان شیوع پاندومی کرونا انجام شده است. این پژوهش از نظر نوع تحقیق کمی، از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه اجرا و گردآوری داده‌ها به روش توصیفی- همبستگی انجام ‌شده است. به منظور گردآوری اطلاعاتی از قبیل مبانی نظری و پیشینه تحقیق از مطالعات کتابخانه‌ای و برای بررسی فرضیه‌ها و سؤالات تحقیق از روش میدانی و از ابزار پرسشنامه استفاده ‌شده است. داده‌های این تحقیق با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته از نمونه‌ای با حجم 307 نفر که از دانشجویان دانشگاه مهرالبرز در سال 1399 هستند، گردآوری و به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شده است. جهت بررسی روایی پرسشنامه از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد که نتایج بیانگر روا بودن ابزار تحقیق بوده است و جهت بررسی پایایی پرسشنامه از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. آزمون پایایی پرسشنامه برای 51 نمونه انجام و نتایج حاکی از پایایی قابل‌قبول بوده است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش تحلیل معادلات ساختاری استفاده شد؛ نتایج پژوهش نشان داده است که مدل به‌طورکلی از برازش مناسبی برخوردار است و بعد محیط، دارای بیشترین اثر بر رضایت ادراک شده است و پس ‌از آن به ترتیب بعد دانشجو، طراحی واسط‌های کاربری، استاد و فناوری قرار دارند و انعطاف‌پذیری واحدهای آموزشی دارای کمترین اثر بر رضایت ادراک شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring students' satisfaction with the e-learning system during the outbreak of Corona pandemic in mehralborz university

نویسندگان [English]

  • maryam nazarzadeh
  • mohammad abaszadeh
Institute of Higher Education Mehr Alborz/ Tehran/ Iran
چکیده [English]

The aim of this research was to measure the satisfaction of students with the e-learning system during the outbreak of Corona pandemic. In this study, after conducting library studies and existing documents in the study community Factors affecting students' satisfaction were extracted from the e-learning system and research hypotheses were designed based on it. A researcher-made questionnaire was used to test the research hypotheses. In this questionnaire, the validity of the factor analysis method and the reliability of the Cronbach's alpha coefficient were confirmed. The reliability test of the questionnaire was performed for 51 samples and the results showed acceptable reliability. The questionnaire was distributed electronically through an e-learning system among a sample of 307 people obtained from the Cochran's formula from the study population who were students of Mehralborz University in 1399. Structural equation analysis method was used to analyze the data and the results showed that the model generally fits well. And the dimension of environment has the most effect on perceived satisfaction, followed by student dimension, user interface design, professor and technology, respectively, and the flexibility of educational units has the least effect on perceived satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Satisfaction
  • Electronic Teaching Learning
  • E-learning System
  • Virtual teaching
ابراهیم‌زاده ع. 1382. فرایند یاددهی- یادگیری و دانشگاه‌های باز و از راه دور آینده. پیک نور. شماره 2. 3-11.
ابراهیم‌زاده ع، معصومی فرد م. 1396. بررسی انواع تعامل در محیط‌های یادگیری الکترونیکی. کیفیت یادگیری در پردیس مجازی. فصلنامه پژوهش در برنامه‌ریزی درسی. سال 13. دوره 2. (52)25: 47-62.
ابراهیمی مقدم ن، فرح‌بخش ف، سلیمانی ن. 1395. شناسایی عوامل مؤثر بر رضایت کاربران آموزش الکترونیک دانشگاه تهران. اولین کنفرانس بین‌المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری. تهران.
ابطحی فروشانی س آ، کتابی فشکی م، میرزائی عباس‌آبادی ح. 1399. ادراک از آموزش‌های مجازی در دوران کرونا. دومین کنفرانس مهندسی صنایع، اقتصاد و مدیریت.
آریانی ا، معینی کیا م، حسینی س ه. 1397. بررسی نقش کیفیت خدمات پشتیبانی یادگیرندگان آموزش الکترونیکی در پیش‌بینی راهبردهای انگیزشی آنان. رویش روان‌شناسی. سال هفتم، شماره 2. 17-40.
اژه‌ای ج، امانی ساری بگلو ج، خضری آ، غلامی ه.1391. نقش واسطه‌ای باورهای شناختی در ارتباط بین عوامل فردی و سازمانی با پذیرش فناوری اطلاعات. نشریه علوم رفتاری. دوره ششم. شماره 1. 1-10.
اشراقی ایوری ن، شریف مقدم ه، ضیایی ث. 1394. مطالعه رضایتمندی دانشجویان مجازی از تعامل با رابط کاربر نرم‌افزار آموزش مجازی (lms) دانشگاه پیام نور. فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی. سال دوم. شماره 2. 75-84.
آفندیده ن. 1390. ارزیابی دوره یادگیری الکترونیکی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم پزشکی تهران.
اکبری بورنگ م، جعفری ثانی ح، آهنچیان م، کارشکی ح. 1391. ارزیابی کیفیت یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌های ایران بر اساس جهت‌گیری‌های برنامه درسی و تجربه مدرسان و فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی. شماره 66. 75-98.
اندرسون ت، الومی ف. 1393. یادگیری الکترونیکی از تئوری تا عمل. ترجمه: عشرت زمانی و سید امین عظیمی، ناشر: موسسه مهرالبرز. چاپ اول.
اوتارخانی ع، دلاوری و. 1391. سنجش رضایت دانشجویان از سیستم آموزش الکترونیکی. ماهنامه چشم‌انداز مدیریت بازرگانی. شماره 10. 53-78.
پهلوانی نژاد د ن، فرج الهی م، موسی کاظمی س م، شبیری س م، علی اوسطی س. 1392. ارائه مدل پیش‌بینی برای بررسی میزان رضایت یادگیرنده در سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه‌های دارای نظام آموزشی از راه دور. فصلنامه روان‌شناسی تربیتی. سال 9. شماره 30. 1-23.
تقی یاره ف، سیادتی م. 1386. معیارهای انتخاب ابزارهای تألیف محتوا در یادگیری الکترونیکی. پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی. دوره 13. 43(1):75-89.
جمشیدی گ. 1387. شناسایی عوامل تأثیرگذار بر رضایت کاربران از دوره‌های آموزش الکترونیکی با استفاده روش تحلیل عاملی و DEMATEL. هشتمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت. 1-12.
جمشید فر ز. 1384. بررسی نیازهای راهبردی توسعه آموزش مجازی در مقطع متوسطه شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
حاجی‌زاده ا، عزیزی ق، کیهان ج.1400. تحلیل فرصت‌ها و چالش‌های آموزش مجازی در دوران کرونا: رهیافت توسعه آموزش مجازی در پسا کرونا. تدریس پژوهی، 9(1), 204-174.
حاجی‌زاده ا، اصغری م. 1389. تجزیه‌وتحلیل آماری و روش‌ها با بررسی روش تحقیق در بیوتکنولوژی و علوم بهداشتی. تهران: جهاد دانشگاهی.
حیاتی ز، ستوده ه.1381. بررسی عوامل مؤثر در استفاده از منابع الکترونیکی در میان اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌های شیراز و علوم پزشکی شیراز با تأکید بر شبکه اینترنت و دیسک‌های نوری. مجله علوم اجتماعی و انسانی. دانشگاه شیراز. دوره 12. (36)1. 189-203.
خراسانی ا، دوستی ه.1390. ارزیابی میزان رضایت و اهمیت عوامل مؤثر بر اثربخشی آموزش‌های الکترونیکی از دیدگاه کارکنان (مطالعه موردی، کارکنان بانک سامان). فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی. سال اول. شماره 4. 37-58.
درخشنده م، کرمانشاه ع، رضوانی ح ر.1390. بررسی رضایت دانشجویان سیستم آموزش الکترونیک دانشگاه مهرالبرز بر اساس مدل کانو. پایان‌نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد. دانشگاه مهرالبرز.
دلیلی صالح م، حسن نژاد ف، تبرایی ی. 1393. بررسی آمادگی یادگیری الکترونیکی در دانشجویان علوم پزشکی سبزوار در سال 1394-1393. فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار). دوره 25. شماره 3. 429-440.
ذوالفقاری م. 1387. بررسی رضایت دانشجویان و مدرسین پرستاری و مامایی از به‌کارگیری سیستم آموزش الکترونیکی ترکیبی. فصلنامه پژوهش پرستاران. شماره 11. 99-109.
ربیعی، م. 1388. بررسی تأثیر آموزش مجازی معلمان و دانشجویان در دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1388. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی. دانشگاه شهید بهشتی.
رضایی ع ‌م. 1399. ارزشیابی از آموخته‌های دانشجویان در دوران کرونا: چالش‌ها و راهکارها. فصلنامه روان‌شناسی تربیتی. 16(55), 179-214.
رنجبرگل ف، کرمی آ. 1394. ارزشیابی یادگیری الکترونیکی. دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی. مطالعات اجتماعی و فرهنگی. تهران.
رنجبر کوچکسرای س، روحانی نسب م، نیکجو پ، جنتی ی. 1400. دیدگاه کاربران در مورد آموزش الکترونیک در دوران همه‌گیری کووید 19 در جهان: مطالعه مروری. تعــالــی بــالینـی 10(4):10-1.
رهبر کرباسدهی ف، رهبر کرباسدهی ا. 1400. آموزش مجازی دانش‌آموزان طی همه‌گیری کرونا ویروس ۲۰۱۹: معضلات و راهکارها. مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد. ۱۶ (۳):۲۲۵-۲۲۴.
زرهساز م، فتاحی ر ا، داورپناه م ر. 1385. بررسی و تحلیل عناصر و ویژگی‌های مطرح در رابط کاربر نرم‌افزار سیمرغ و تعیین رضایت دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد از تعامل با این نرم‌افزار. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی،36:142-127.
زمان پور ع ا، خانی م ح، مرادیانی دیزه رود س خ. 1392. تأثیر اضطراب بر نگرش به یادگیری الکترونیکی: نقش واسطه‌ای نگرش و خود کارآمدی کامپیوتر و اینترنت. فصلنامه روان‌شناسی تربیتی. سال 9. شماره 28. 77-98.
سراجی ف، سیفی آ. 1394. بررسی نقش مهارت‌های یادگیری الکترونیکی بر رضایت و موفقیت تحصیلی دانشجویان مجازی. فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری. شماره 2.
سراجی ف، عطاران م، نادری ع ا، علی عسگری م. 1386. طراحی برنامه درسی دانشگاه مجازی. فصلنامه مطالعات برنامه درسی. دوره 2. شماره 6. 79-118.
سلیمانی ح. 1387. نگاهی بر تعامل در محیط یادگیری الکترونیکی. مترجم: داوود کریم زادگان. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
سلیمی س، فردین م ع. 1399. نقش ویروس کرونا در آموزش مجازی با تأکید بر فرصت‌ها و چالش‌ها. فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی. سال هشتم. 2(30): 60-49.
سید نقوی م ع. 1386. «بررسی نگرش استادان و دانشجویان به یادگیری الکترونیکی: پیمایشی در دانشگاه‌های دارای آموزش الکترونیکی در ایران. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی. دوره 13. (1)43. 157-176.
سهرابی یورتچی ب، موسی خانی م، شفیعا س، یزدانی ح ر. 1389. شناسایی عوامل مؤثر در شکل‌گیری رضایت دانشجویان. فصلنامه چشم‌انداز دولتی. شماره 4. 39-61.
شاهوردی م، رستمی نیا م ا، شاهوردی ج، موسوی قهفرخی س ر. 1395. ارزیابی میزان رضایت دانشجویان کارشناسی ارشد از خدمات آموزش الکترونیکی دانشگاه پیام نور تهران غرب و ارائه راهکار ارتقا کیفیت آن. دومین کنفرانس بین‌المللی پارادایم‌های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی. تهران.
شجیع ر، غلامیان ج، جوادیان صراف ن ا. 1398. تعیین نگرش، گرایش و سطح مهارت دانشجویان تحصیلات تکمیلی نسبت به فناوری اطلاعات. فصلنامه آموزش عالی. شماره 6. 101-120.
شهنوازی ع، مهرآیین ا، باقری س، میری ز، محمدقاسمی م. 1396. بررسی میزان آمادگی دانشجویان جهت استفاده از فناوری یادگیری الکترونیکی. فصلنامه علوم پزشکی و توان‌بخشی. دوره 6. شماره 3. 60-66.
شهیدی ف، ظریف صنایعی ن. 1392. تعامل در یادگیری الکترونیکی. مجله بین‌رشته‌ای یادگیری مجازی در علوم پزشکی. سال چهارم. (14)3: ۴۹ -۵۰.
صفوی، س ع. 1386. معیارهای تولید دروس الکترونیکی و استانداردها با توجه به جایگاه آن‌ها در یادگیری الکترونیکی. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی. (1)13. 27-52.
عابدینی بلترک م. 1400. آموزش مجازی و چالش‌‌های آن در دوران کرونا از منظر بانوان هیات‌علمی دانشگاه مازندران: یک مطالعه پدیدارشناسانه. نشریه پژوهش‌های تربیتی. ۸ (۴۲): ۱۶۱-۱۴۱.
عالی‌شان کرمی ن، خواجه ا. 1386. بررسی میزان آشنایی اعضای هیات‌علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با مهارت‌های کامپیوتری. مجله الکترونیکی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران. دوره 7، شماره 1.
عبادی ر. 1394. دانشگاه الکترونیکی در هزاره سوم. ناشر موسسه آموزش عالی مهرالبرز. چاپ نخست.
عرب مازار یزدی م، جشن سده م. 1386. کیفیت بسته‌های نرم‌افزاری حسابداری و ارتباط آن با رضایت استفاده‌کنندگان. ماهنامه حسابداری. شماره 189. 28-38.
عزیزی ز، حسین نژاد ممرآبادی، ح. 1400. فصلنامه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی. سال دوازدهم: 171-151.
عزیزی ع، ضرابیان ف. 1399. بررسی تأثیر کرونا در رضایت الکترونیکی دانشجویان در دانشگاه‌های دارای سیستم مجازی. ششمین کنفرانس بین‌المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی.
عظیمی س ا ، زمانی ب ب ع، سلیمانی ن. 1395. بررسی کیفیت نظام ارزیابی عملکرد دانشجویان در آموزش مجازی ایران و روسیه. مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی. سال 9. شماره 3. 214-223.
غفوری فرد م. 1399. رونق آموزش مجازی در ایران: توان بالقوه‌ای که با ویروس کرونا شکوفا شد. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. ۲ شماره 2۰: ۳۴-۳۳.
فارسی ز، علیاری ش، احمدی ی، آفاقی ع، سجادی س ا. 1400. بررسی رضایتمندی از کیفیت دوره تحصیلی و آموزش مجازی طی پاندمی کووید 19 در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آجا در نیمسال دوم. مجله طب نظامی 2(23):185-174.
فرج الهی م، پهلوانی نژاد د ن، موسی کاظمی س م، شبیری س م.1391. مطالعه تأثیر کیفیت (اطلاعات- آموزش- فنی- خدمات) بر میزان رضایت یادگیرنده در سامانه یادگیری الکترونیکی. فصلنامه برنامه‌ریزی آموزشی. سال 1، شماره 2.
قراری م، محمدی ر، قربانی م. 1399. بررسی آسیب‌ها و چالش‌های شیوع بیماری کرونا بر آموزش. مجله اپیدمیولوژی ایران. ۱۶ (۵): ۳۷-۲۹.
کریم زادگان مقدم د، خداپرست م، وحدت د. 1390. ارزیابی عوامل مؤثر بر رضایت یادگیرنده الکترونیکی. فصلنامه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران. (2)27:461-478.
گل محمدی ح، شهریاری س ع. 1389. ارائه چارچوبی برای ارزیابی رابطه بین رضایت دانشجویان و کیفیت محیط سایبری. پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت ICT. تهران. 1-10.
محمدی و . 1398. عوامل مؤثر بر کیفیت یادگیری الکترونیکی. پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی. ایران. تهران. 10 و 11 آذرماه
محمدی پور زرندی ح، طباطبایی فردآبادی س م. 1392. اجرای بهینه آموزش‌های الکترونیکی و تأثیر آن بر عملکرد اقتصادی مدیران شهرداری تهران. فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری. شماره 4. 1-13.
مثنوی ا. 1387. اضطراب رایانه مانعی جدی پیش روی فناوری‌های نوین آموزشی. تهران: مجموعه مقالات همایش کاربردی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی.
محمودی م، ابراهیم‌زاده ع، موسی کاظمی م، فرج‌اللهی م. 1392. تحلیلی بر رابطه فراوانی تعامل آموزشی و ماندگاری دانشجویان در آموزش الکترونیکی. مدیا 15: 56-68.
محمودی م، جعفری ن. 1397. تعامل و انواع آن در یادگیری الکترونیکی. یازدهمین کنفرانس بین‌المللی روانشناسی و علوم اجتماعی. تهران.
موسوی س م، جعفری ف. 1399. آموزش مجازی در دوران کرونا، فرصت‌ها و چالش‌ها. اولین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در فرایندهای تعلیم و تربیت. میناب.
میرانی سرگزی ن، حیدری آبروان م ج، عسکری م، خوش خواهش ر. 1399. کرونا و چالش‌های آموزش مجازی در ایران، دومین کنفرانس روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و مشاوره.
نعمتی آهنگر ذ ا. 1389. در تحقیقی به بررسی راه‌های توسعه آموزش مجازی در نظام آموزش عالی ایران از دیدگاه استادان دانشگاه‌های مجری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد ساری. رشته تکنولوژی آموزشی.
نریمانی م، زمانی ب ب ع، عاصمی ع. 1394. مدرس شایسته، رضایت دانشجو و آموزش الکترونیکی. مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی. دوره 6. شماره 3. 30-39.
یعقوبی ج، ملک محمدی ا، ایروانی ه، عطاران م. 1387. «ویژگی‌های مطلوب دانشجویان و اعضای هیات‌علمی در یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی ایران: دیدگاه دانشجویان دوره‌های مجازی». فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی. 12(3). 159-173.
یعقوبی ج، جبله ب. 1389. تحلیل عاملی عوامل مؤثر بر موفقیت یادگیری الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان مجازی. کنفرانس بین‌المللی آموزش و یادگیری الکترونیکی. ایران. تهران.
 
Abolhassani M, Mirzaei Y, Hanifehzadeh M. 2020. Challenges of e-learning in the Corona period, International Conference on Production Leap and its effects on the Iranian economy in the shadow of the Corona crisis, Tehran.
Akour I. 2010. Factors influencing faculty computer literacy and use in Jordan: A multivariate analysis.D.B.A. Dissertation, Louisiana Tech University, United States -Louisiana. Retrieved March 13.
Ali W G M. 2012. Factors affecting nursing student’s satisfaction with e-learning experience in king khalid university, Saudi Arabia. International journal of learning and development, 2(2):201.
Almusharraf N, Khahro S. 2020. Students Satisfaction with Online Learning Experiences during the COVID-19 Pandemic. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), 15(21), pp. 246–267.
An H, Shin S, Lim K. 2009. The effects of different instructor facilitation approaches on students 'interactions during asynchronous online discussions. Computers & Education 53 (3): 749– 760
Chow WS, Shi S. 2014. Investigating students’ satisfaction and continuance intention toward e-learning: An extension of the expectation– confirmation model. Social and Behavioral Sciences. 141: 1145-1149.
Clark R C,  Mayer R E. 2011. E-learning and the science of instruction: Proven guidelines for consumers and designers of multimedia learning. John Wiley & Sons.
Eom S B, Wen H J, Ashill N. 2006. “The Determinants of students perceived learning outcomes and satisfaction in university online education: an empirical investigation”. Decision sciences journal of innovative education. 4(2):215-235.
Emami Moghadam Z, Saeedi M, Bahreini A. Worldwide Students’ Satisfaction with
Virtual Education during the COVID-19 Pandemic: A Systematic Review. Med Edu Bull 2022; 3(1): 351-62. DOI: 10.22034/MEB.2021.320974.1043
Esmaeilzadeh p, sambasivan m & kumar n. 2010. The challenges an d issu es regarding e healt h and health information technology trends in the healthcare sector, E-business Technology and Strategy In ternation al Conference, CETS 2010, Ottawa, Can ada, Springer publication.
Fatani T H. 2020. Student satisfaction with videoconferencing teaching quality during the COVID-19 pandemic. BMC Med Educ 20, 396.
Holmberg B.1985. Status and Trends of Distance E ducation. 2nd ed. London: Routledge. p. 91.
Khan B. H. 2005. Managing E-Learning: Design, Delivery, Implementation, and Evaluation. Hershey, PA: Information Science publishing.
Kennedy D M. 2005. Standards for online teaching: lessons from the education health and IT sectors. Nurse education today. 23-25.
KO S & Rossen S. 2010. Teaching online: a practical guide. 3ed edition:Taylor& Francies.
Lee K C & Chung N. 2009. Understanding factors affecting trust in and satisfaction with mobile banking in Korea: A modified DeLone and McLean’s model perspective. Interacting with computers, 21(5), 385-392.
Lila B, Yayuk Hayulina M. 2021. Student satisfaction in e-learning along the COVID-19 pandemic with importance performance analysis”. nternational Journal of Evaluation and Research in Education Vol. 10, No. 3, pp. 753-759.
Nikou S, Kim S. 2021. "Students’ Satisfaction with e-Learning Systems During the COVID-19 Pandemic—An International Comparative Study". BLED 2021 Proceedings. 11.
Norman Au E W. 2004. "A Critical Review of End-User Information System Satisfaction Research and a New Research Framework”. International Journal of Management Science, 451-476.
Oblinger D G, Resmer M, Mingle J R. 1998. Student mobile computing. The Future Compatible Campus.88-­108.
Osman F. 2021. Analysis of Students Satisfaction with Virtual Education in Medical Science
University during the Pandemic Outbreak of COVID-19. International Journal of Assessment Tools in Education. 8 (1).1-8.
Pei-Chen Sun. & Ray J, Tsai G, Finger Yueh-Yang Chen D, Yeh. 2008. What drives a successful eLearning? An empirical investigation of the critical factors influencing learner satisfaction. Computers & Education 50 (4): 1183–1202
Piccoli G,  Ahmad R,  Ives B. 2001. Web -based virtu al learnin g environ ments: a research framework and a prelimin ary assessment of effectiveness in basi c IT skill train ing. MIS Qu arterly, 25(4): 401 –426.
Prokofieva  M. 2013. Evaluating types of student interactions in a Wiki-based collaborative learning project. Australasian Journal of educational technology, 29(4).
Roca  J. C, Chinu C. M, Martinez  F  J. 2006. Understanding e-learning continuance intention: An extension of the Technology Acceptance Model. Human-Computer Studies, 64:683-696.
Schweizer H. 2004. E-learning in business. Journal of management education 28(6): 674–692.
Seddon P. 1992. An empirical evaluation of user information satisfaction measures for use with general ledger accountings software. Journal of information systems. 75-92.
Sun p c, Tsai  r. J, Finger G, Chen Y. Y, Yeh D. 2008. What drives a successful e-learning? An empirical investigating of critical factors. Influencing learner Satisfactions. Computer and education, 40(4), 343-360.
Taufik F. Alam A. 2022. The Survey on Students’ Satisfaction Degree towards Online Learning during Covid-19 Pandemic Condition. JELITA, 3(1), 44-56. Retrieved from
Teo T. 2008. Assessing the computer attitudes of students: An Asian perspective. Computers in Human Behavior, Vol. 24. 1634–1642.
Yee_mei chu A. 2001. Psychosocial influences of computer anxiety, computer confidence, and computer self-efficacy with online health information in older adults. Published by ProQuest LLC.