ارزیابی آمادگی پذیرش شبکه های نرم افزارمحور در سفر تحول دیجیتال شرکت‌های تلکامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجو-دانشگاه علامه

چکیده

همگام با تحول دیجیتال و ظهور فناوری‌های نوین مثل اینترنت اشیاء، موضوع گستردگی، چابک سازی و مدیریت زیرساخت‌ها و شبکه‌های ارتباطی نیز با رویکردهای نرم‌افزاری، سرویس گرایی، متن‌باز بودن و مجازی‌سازی توسعه پیدا کرده است، به‌طوریکه توسعه شبکه‌های نرم‌افزار محور، از ارکان اصلی سفر تحول دیجیتال شرکت‌های تلکامی قلمداد می‌شود. از این‌رو نیاز است صنایع تلکامی ایران، آمادگی پذیرش و مهاجرت به این فناوری را برای مدیریت شبکه‌های نوین و پیچیده داشته باشند. پژوهش حاضر با در نظر گرفتن اهمیت موضوع، به سؤال سطح آمادگی پذیرش شبکه‌های نرم‌افزار محور در سفر تحول دیجیتال شرکت‌های تلکامی ایران به چه میزان است؟ پرداخته است. داده‌های این پژوهش از طریق پرسشنامه از 54 متخصص خبره تحول دیجیتال تلکامی در ایران در سال 1400 فراهم شده است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از روش تحلیل عاملی تائیدی، آزمون ویلکاکسون تک‌نمونه‌ای و آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد دغدغه‌های موجود، بیشتر در زمینه‌های تأمین امنیت، تأمین‌کنندگان و نیروی متخصص است؛ لیکن رویکرد مثبتی در پذیرش شبکه‌های نرم‌افزار محور وجود دارد. همچنین یافته‌های این بررسی نشان داد که توجه به منافع شبکه‌های نرم‌افزار محور در صنعت تلکام (99/5) در اولویت اول قرار داشته و عوامل اصلی به‌کارگیری (97/5)، تأثیرات تجاری (56/4) و موانع پذیرش (5/4) در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the readiness of applying software defined networks in the digital transformation journey of Iranian telecom companies

نویسنده [English]

  • vahid yadegari
allame
چکیده [English]

Along with the digital evolution and the emergence of new technologies such as the Internet of Things, some factors such as expansion, agility and management of infrastructure and communication networks has also developed alongside with software, service orientation, open source and virtualization approaches, so that the development of Software Defined Networks (SDN) has become one of the main pillars of the digital transformation journey of telecom companies. In this study, we have evaluated the readiness of applying software-based networks in the digital transformation journey of Iranian telecom companies. The data of this research has been provided through a questionnaire from 54 experts in digital telecom transformation in Iran in 2021. As for the research methodology, Confirmatory factor analysis, one-sample Wilcoxon test and Friedman test were used to test the research hypotheses. The results show that the existing concerns are mostly in the fields of security, suppliers and experts, but there is a positive trend in accepting software-based networks. Also, the findings of this study indicates that the attention to the benefits of software-based networks in the telecom industry (5/99) is in the first priority and the main factors of applying this technology (5/97), business impacts (4/56) and barriers to acceptance (4/5) come next.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Software Defined Networks (SDN)
  • Digital Transformation
  • Telecom Industry
  • Cloud computing
حسینی نسب س، شامی زنجانی م، قلی پور آ. 1400. ارائه چارچوب وظایف مدیر ارشد دیجیتال به‌عنوان حکمـران تحول دیجیتال در سازمان. مطالعات منابع انسانی، شماره 1111 -25
یادگاری و، حکاک ا. 1400. شناسایی استراتژی‌های صنعت مخابرات در توسعه اینترنت اشیاء با رویکرد فرا ترکیب (ویژه‌نامه تحول دیجیتال)، نشریه علوم رایانش و فناوری اطلاعات، مجلد 19، شماره 2
 
Balasubramanian V. Aloqaily M.  Reisslein M. 2021. An SDN architecture for time sensitive industrial IoT. Computer Networks, 186, 107739.‏
Dawadi B R, Rawat D B, Joshi S R, Manzoni P & Keitsch M M. 2021. Migration cost optimization for service provider legacy network migration to software‐defined IPv6 network. International Journal of Network Management, 31(4), e2145.
D'Amico V, Lombardo A, Melita M, Rametta C & Schembra G. 2019. An SDN/NFV telco operator platform for video broadcasting. IEEE Communications Magazine, 54(10), 122-128.
Deloitte Report. 2020. outlook for the US telecommunications, media, and entertainment industry.
Deloitte report. 2020. To be or not to be The future of the telco business model.
Ericsson report. 2019.”Moving up the IoT value chain:How leading telecom service providers are doing it”.
Gharib E. 2019. How does the Digital Transformation Change the Strategy of a Telecommunication Company
Ghorab St-Hilaire. 2022. SDN-based Service Discovery and Assignment Framework to Preserve Service Availability in Telco-based Multi-Access Edge Computing. In 2022 IEEE 6th International Conference on Fog and Edge Computing (ICFEC) (pp. 100-104). IEEE.
IMD, DIGITAL VORTEX REPORT.2021. pp. 19-21.
Kumar A & Nahata H R. 2021. Synthesis of Cloud Technologies and Telco NFV Transformation–A Perspective. In 2021 IEEE 4th 5G World Forum (5GWF) (pp. 147-152). IEEE.
Krüssel, P. & Rauscher. 2019. Future Telco. Springer International Publishing.
Long T B & Young W. 2022. Supply Chain Climate Change Mitigation Strategies and Business Models. In World Scientific Encyclopedia of Business Sustainability, Ethics and Entrepreneurship (pp. 49-87).
Martin C. 2019.Telco digital transformation: The conditions, journeys, and destinations
Mapingire K. Smuts H. Merwe A. V. D. 2021. Components of a Digital Transformation Strategy: A South African Perspective. In Proceedings of Sixth International Congress on Information and Communication Technology (pp. 437-447). Springer, Singapore.
Moussaoui M, Bertin E & Crespi N. 2022, July. Telecom Business Models for Beyond 5G and 6G networks: Towards Disaggregation?. In 2022 1st International Conference on 6G Networking (6GNet) (pp. 1-8). IEEE.
OECD Digital Economy Outlook. 2020. pp. 12-13.
Shang, Y. 2022. Tencent’s Business Model and Business Strategy. Frontiers in Business, Economics and Management, 4(2), 29-33.
Sanders G. 2022. Open for Business: Business Models for Innovation with Modular Open Systems Approaches. Acquisition Research Program.
Saravanan S. 2019.Telecommunication Industry readiness on SDN NFV in Access network
Tayyaba S. K. Shah M. A. Khan O. A. Ahmed A. W. 2017, July. Software defined network (sdn) based internet of things (iot) a road ahead. In Proceedings of the international conference on future networks and distributed systems (pp. 1-8).‏
Teichert R. 2019. Digital transformation maturity: A systematic review of literature. Acta universitatis agriculturae et silviculturae mendelianae brunensis.
UNCTAD, DIGITAL ECONOMY REPORT, pp. 11-12, 2021. Capgemini, “Digital Telco Transformation Remaking Core Platforms to Enable a Digital Future”, pp. 8-9, 2020.
Verizon report. 2019. Embracing the disruptive power of software-defined networking.