الویت بندی عوامل موثر بر اثربخشی مدیریت بحران با تاکید بر استفاده از فناوری اطلاعات: فرایند ‏تحلیل شبکه ای ‏ANP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، زنجان، ایران ‏

2 دانشیار،گروه مدیریت ،واحد زنجان ،دانشگاه آزاد اسلامی زنجان،ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر اثربخشی مدیریت بحران با تأکید بر استفاده از فناوری اطلاعات است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق، خبرگان آشنا با مبحث شامل: اساتید دانشگاهی و کارشناسان مربوط به حوزه مدیریت بحران هستند. تعداد نمونه، 8 نفر از خبرگان هستند که در این تحقیق از طریق پرسشنامه زوجی و طیف 1 تا 9 مورد پرسش قرار گرفتند. برای بررسی روایی ابزار اندازه‌گیری یا همان پرسشنامه زوجی، از روایی محتوا استفاده شد و پرسشنامه در اختیار اساتید و خبرگان قرار گرفت تا صحت معیارها و زیرمعیارها مورد تأیید قرار گیرد. در نمونه‌گیری پژوهش حاضر، از نمونه‌گیری هدفمند قضاوتی استفاده شده است، بدین معنا که تعداد محدودی از افراد، دارای اطلاعات مناسب جهت پاسخگویی به سؤالات تحقیق بوده اند. افراد خبره نیز در این پژوهش افرادی بودند که حداقل دارای 8 سال سابقه کار و یا پژوهش در زمینه مدیریت بحران هستند. نمونه‌گیری تا مرحله اشباع نظری ادامه پیدا کرد. از نرم‌افزار Super Decision و فرایند تحلیل شبکه‌ای ANP جهت اولویت‌بندی معیارها استفاده شد. نتایج نشان داد زیر معیار SC8 که «برنامه‌ریزی‌ها و آمادگی‌ها» است و متعلق به معیار پزشکی از راه دور (C3) است با وزن 571/0 دارای بیشترین اهمیت در میان عوامل مؤثر بر اثربخشی مدیریت بحران با تأکید بر استفاده از فناوری اطلاعات است. پس ‌از آن زیر معیار SC10 که سیستم‌های نظارت، پیش‌بینی و هشدار سریع است با وزن 432/0 در رتبه دوم قرار می‌گیرد. این زیر معیار متعلق به معیار نقش شبکه‌های حسگر بی‌سیم و وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین (C4) است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritizing Factors Affecting the Effectiveness of Crisis Management with Emphasis on the Use of Information Technology: ANP Analysis of Network Process

نویسندگان [English]

  • Hossein Asadollahi 1
  • Homa Doroudi 2
1 Phd student ,Islamic azad university of Zanjan,Zanjan , Iran‎
2 Associate Pr off/Islamic Azad university of Zanjan
چکیده [English]

The present study was conducted using a descriptive-analytical method. The statistical population of this research is experts familiar with the subject, which includes university professors and experts in the field of crisis management. The sample number is 8 experts who were interviewed in this study through a pair of questionnaires and a range of 1 to 9. To check the validity of the measuring instrument or the paired questionnaire, content validity was used and the questionnaire was provided to professors and experts to confirm the accuracy of the criteria and sub-criteria. In purposive sampling of the present study, purposive judgmental sampling has been used, which means that a limited number of people have the appropriate information to answer the research questions. Experts in this study were people who had at least 8 years of experience or research in crisis management. Sampling continued until the theoretical saturation stage. Super Decision software and ANP network analysis process were used to prioritize the criteria. The results showed that SC8 sub-criterion, which is "planning and preparation" and belongs to the telemedicine criterion (C3) with a weight of 0.571, has the most importance among the factors affecting management effectiveness. The crisis is with the emphasis on the use of information technology. It is followed by SC10, which is a monitoring, forecasting and early warning system, with a weight of 0.432. This sub-criterion belongs to the criterion of the role of wireless sensor networks and unmanned aerial vehicles (C4).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crisis management
  • information technology
  • analysis of network process