شناسایی و الویت بندی ابعاد بلوغ تحول دیجیتال در صنایع غذایی با رویکرد DANP فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

بروز مشکلات عدیده در زنجیره تامین جهانی، باعث گردیده تحول دیجیتال در صنایع غذایی تسریع گردد اما بررسی مطالعات بیانگر این است نرخ نوآوری و استفاده از فناوری های نوین در صنایع غذایی و آشامیدنی ایران سرعت پایینی دارد و مطالعات اندکی در این حوزه انجام شده است. پژوهش حاضر باهدف کاهش شکاف مطالعات انجام شده است. بدین منظور برای شناسایی و اویت بندی معیارهای بلوغ قابلیت تحول دیجیتال، مدل مفهومی هرندی و همکاران(2022)، به عنوان مدل پایه انتخاب شد. همچنین برای اولین بار از تکنیک DANP فازی جهت استخراج، تعیین اوزان و الویت بندی معیارها و زیر معیارهای بلوغ تحول دیجیتال در این صنعت استفاده شد. این رویکرد روابط متقابل پیچیده در طراحی نقشه روابط شبکه ابعاد تحول دیجیتال را نیز توسعه داد. نتایج نشان داد در بین صنایع منتخب استان تهران، معیار زیرساخت‌ها، مدیریت ارشد دیجیتال و معیار رهبری تحویل دیجیتال، به ترتیب در رتبه اول تا سوم قرارگرفتند. همچنین معیارهای رهبری و مدیریت ارشد دیجیتال به عنوان معیارهای تاثیرگذار بر زیرساخت ها خصوصا فرهنگ دیجیتال هستند. زیر معیارهای زیرساخت های انسانی، مدیریتی و فنی نیز جزو زیرمعیارهای تاثیر گذار و علت هستند. همچنین در بین معیارهای مدیریت ارشد دیجیتال زیرمعیار های طرح ریزی و هدایت دیجیتال و پایش محیطی و شبکه سازی دیجیتال جنبه معلول و هماهنگی و اقدامات دیجیتال جنبه علت دارد. در بین معیارهای رهبری تحول دیجیتال، تنها زیرمعیار منابع دیجیتال از نوع معلول و مابقی زیرمعیارها از نوع علت هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and prioritizing the maturity dimensions of the digital transformation in the food industry with the fuzzy DANP approach

نویسندگان [English]

  • Negar Bagheri 1
  • Ali Akbar Haddadi Harandi 2
  • Changiz Valmohammadi 1
1 Department of Information Technology Management, Islamic Azad University, South Tehran Branch
2 Department of Information Technology Management, Islamic Azad University, South Tehran Branch, tehran, Iran
چکیده [English]

The emergence of many problems in the global supply chain has accelerated the digital transformation in the food industry, but studies show that the rate of innovation and the use of new technologies in Iran's food and beverage industry is slow, and few studies have been conducted. The current research was conducted with the aim of reducing the gap between studies. For this purpose, the conceptual model of Herandi et al. (2022) was chosen as the basic model to identify and prioritize the maturity criteria of digital transformation capability. Also, for the first time, the fuzzy DANP technique was used to extract, determine the weights, and prioritize the criteria and sub-criteria of digital transformation maturity in this industry. The results showed that among the selected industries in Tehran province, infrastructure criteria, digital senior management criteria, and digital delivery leadership criteria were ranked first to third, respectively. Also, the criteria of digital leadership and senior management are effective criteria for infrastructure, especially digital culture. Sub-criteria of human, managerial, and technical infrastructures are also among the sub-criteria of influence and cause. Also, among the criteria of digital senior management, the sub-criteria of digital planning and guidance, environmental monitoring, and digital networking have the effect aspect, and digital coordination and actions have the cause aspect. Among the digital transformation leadership criteria, only the sub-criteria of digital resources are of the effect type, and the rest of the sub-criteria are of the cause type.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital transformation
  • maturity model
  • food industry
  • multi-criteria decision making
  • fuzzy DANP