مدل بندی راهبردهای نهان نگاری و نهان کاوی اطلاعات در تصاویر دیجیتال با استفاده از نظریه ی بازی ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده علوم مهندسی دانشگاه امام حسین(ع) تهران

چکیده

نهان‌نگاری، علم و هنر مخفی سازی پیام در تصاویر، جهت حفظ امنیت اطلاعات تجاری یا نظامی ارسالی، از یک مبدأ به یک مقصد است. روشهای نهان‌نگاری تطبیقی برای مخفی سازی پیام به متن پوشانه‌ها‌ی تصویری توجه ویژهای دارند و با در نظر گرفتن شرایطی در متن تصویر نهانه به مخفی سازی پیام می‌پردازند. نهان‌نگار و نهان‌کاو دو فرد معارض هم هستند، که راهبرد هر یک با در نظر گرفتن راهبردهای طرف مقابل تعیین می‌شود. این موضوع بخصوص در نهان‌نگاری تطبیقی آشکارتر است. این مقاله، با در نظر گرفتن یک بازی دونفره با مجموع صفر بین یک نهان‌نگار و نهان‌کاو، به مدل بندی و تجزیه‌وتحلیل راهبردهای دو بازیکن از دیدگاه نظریه‌ی بازی می‌پردازد. در این بازی آلیس(نهان‌نگار) می‌خواهد یک پیام محرمانه به طول k را در یک دنباله دودویی(پوشانه تصویری) مخفی کند و ایو( نهان‌کاو) می‌خواهد تشخیص دهد که آیا پیام محرمانه‌ای در تصاویر در حال انتقال در کانال ارتباطی موردنظر وجود دارد؟. در این مدل بدون در نظر گرفتن محدودیتی برای قدرت تشخیص ایو، راهبردهای مین ماکس هر بازیکن، همراه با محدودیت‌های ساختاری لازم برای موازنه بازی ارائه‌شده و در پایان نشان داده می‌شود که راهبرد بهینه برای آلیس راهبرد تطبیقی تصادفی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling Steganographer and Steganalyst Strategies in Digital Images using Game Theory

نویسنده [English]

  • Mohammad Ali Shamalizade Baei
Faculty of Engineering, Imam Hossein University, Tehran, Ivhk
چکیده [English]

Steganography is the science and art of hiding a message in images to secure the commercial or military information sent from one source to another. Comparative steganography methods for concealing the message pay special attention to the text of the image folders and hide the message by considering the conditions in the text of the clandestine image. The steganography and the steganalyst are also two opposing people, each of whom's strategy is determined by the other party's strategies. This is especially evident in comparative steganography. This article models and analyzes the strategies of two players from the perspective of game theory, considering a two-player game with a total of zero between a steganographer and an steganalyzer detective. In this game, Alice (steganographer) wants to hide a secret message of length k in a binary sequence (video folder) and Eve (steganalyzer) wants to determine if the secret message is in the images being transmitted in the channel. Is there a desired connection? In this model, without considering the limit for Eve's detection power, each player's Max Max strategies, along with the structural constraints necessary to balance the game, are presented, and at the end it is shown that the optimal strategy for Alice is a random adaptation strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Steganography
  • Steganalysis
  • Modeling
  • Game Theory
  • Optimal Strategies