نقش سیستم آموزش الکترونیکی بر مهارت تفکر سطح بالا و مهارت یادگیری خودتنظیمی دانش آموزان با نقش میانجی علاقه به یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور،مرکز محمودآباد

2 کارشناس ارشد، واحد محمودآباد، مرکز محمودآباد، دانشگاه ازاد اسلامی، محمودآباد، ایران.

3 مدرس مدعو، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، استان گلستان.

چکیده

هدف پژوهش، تعیین تأثیر سیستم آموزش الکترونیکی بر مهارت تفکر سطح بالا و مهارت یادگیری خودتنظیمی دانش‌آموزان با نقش میانجی علاقه به یادگیری می‌باشد. پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و از حیث روش، توصیفی- همبستگی می‌باشد. تعداد کل جامعه آماری پژوهش شامل 1755 نفر از دانش‌آموزان کارودانش و فنی‌‌وحرفه‌ای (دخترانه و پسرانه) متوسطه دوم شهرستان محمودآباد بود که براساس جدول مورگان نمونه‎ای برابر 315 نفر به‌صورت تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌های مربوط سیستم آموزش الکترونیکی از یوزرلن (2010)، پرسشنامه علاقه به یادگیری، برگرفته از پژوهش بتاچرجی (2001) و متییسون (1991) و روکا و همکاران (2006)، پرسشنامه مهارت تفکر سطح بالا از عبدی و همکاران (1393) و پرسشنامه‌ مهارت یادگیری خودتنظیمی از بوفارد و همکاران (1995) بود که روایی (صوری و محتوایی) و پایایی پرسشنامه‌ها حاکی از روایی و پایایی مناسب ابزار اندازه‌گیری بود. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون معادلات ساختاری و تحلیل عاملی با استفاده از نرم‌افزار spss_26و 〖pls〗_3 استفاده شد. نتایج پژوهش، تأثیر سیستم آموزش الکترونیکی را بر مهارت تفکر سطح بالا و مهارت یادگیری خودتنظیمی با نقش میانجی علاقه به یادگیری در بین دانش‌آموزان دختر و پسرکارودانش و فنی‌وحرفه‌ای متوسطه دوم شهرستان محمودآباد تأیید کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of e-learning system on high-level thinking skills and self-regulated learning skills of students with the mediating role of interest in learning

نویسندگان [English]

  • alireza banagar 1
  • Hajar Aghaee 2
  • zahra saeedi ramiani 3
1 Member of the Faculty of Management Department of Islamic Azad University, Noor Branch, Mahmoudabad Center
2 Department of Management, Mahmoudabad Branch, Mahmoudabad Center, Islamic Azad University, Mahmoudabad, Iran.
3 Visiting Lecturer, Department of Management, Payam Noor University, Golestan Province.
چکیده [English]

The aim of the research is to determine the effect of the e-learning system on high-level thinking skills and self-regulated learning skills of students with the mediating role of interest in learning. The present research is applied in terms of purpose and descriptive-correlational in terms of method. The total number of the statistical population of the research included 1755 skilled, technical and professional students (girls and boys) of the second secondary school in Mahmoud Abad city, who were randomly selected based on the Morgan table of 315 people. Research tools include questionnaires related to electronic education system from Userlen (2010), interest in learning questionnaire, taken from the research of Betacherji (2001) and Mathieson (1991) and Ruka et al. (2006), high-level thinking skill questionnaire from Abdi et al. (2013) and the self-regulation learning skill questionnaire from Bouffard et al. (1995) that the validity (face and content) and reliability of the questionnaires indicated the appropriate validity and reliability of the measurement tool. To analyze the data, structural equation test and factor analysis were used using spss_26 and pls_3 software. The results of the research confirmed the effect of the electronic education system on high-level thinking skills and self-regulated learning skills with a mediating role of interest in learning among male and female technical and vocational second secondary students in Mahmoud Abad city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • e-learning system
  • high-level thinking skills
  • self-regulated learning skills