بررسی عوامل موثر بر اکوسیستم بازاریابی کارافرینانه دیجیتال در صنعت بیمه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور مرکز محمودآباد

2 موسسه اموزش عالی نیما

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر اکوسیستم بازاریابی کارافرینانه دیجیتال در صنعت بیمه (مورد مطالعه: شرکت بیمه استان تهران) می‌باشد. در این راستا ضمن مروری بر مفاهیم اکوسیستم بازاریابی کارآفرینانه دیجتال و فروش آنلاین بیمه با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری به ارائه مدل اکوسیستم بازاریابی کارآفرینانه دیجتال پرداخته شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان و مشتریان شرکت بیمه استان تهران میباشد که تعداد آنها نامحدود بوده و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان برابر با ۳۸۴ نفر محاسبه شده است. برای جمع‌آوری داده‌ها در این تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است که روایی آن به صورت روایی محتوا توسط خبرگان و روایی سازه و ساختار توسط تحلیل عاملی تأییدی در نرم‌افزار SPSS وSmart-PLS2 مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها در این تحقیق از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف، جهت تست نرمالیته و از آزمون تحلیل‌مسیر جهت تأیید فرضیه‌ها استفاده شد. نتایج نشان داد که مولفه های بازار محوری، نوآوری محوری، کارآفرینی محوری و مشتری محوری از مولفه های اثر گذار در اکوسیستم بازاریابی کارآفرینانه دیجتال برای فروش آنلاین بیمه می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the factors affecting the digital entrepreneurial marketing ecosystem in the insurance industry

نویسندگان [English]

  • Nadi Alizadeh 1
  • hosein hejazi 2
1 Islamic Azad university
2 nima university
چکیده [English]

The purpose of this study is to Investigating the factors affecting the digital entrepreneurial marketing ecosystem in the insurance industry (Case study: Tehran Province Insurance Company). In this regard, while reviewing the concepts of digital entrepreneurial marketing ecosystem and online insurance sales using structural equation modeling method, the model of digital entrepreneurial marketing ecosystem was presented. The statistical population of this study includes employees and customers of Tehran Insurance Company, whose number is unlimited and the sample size has been calculated using Morgan table equal to 384 people. A questionnaire was used to collect data in this study. Its validity was confirmed as content validity by experts and structure validity was confirmed by confirmatory factor analysis in SPSS and Smart-PLS۲ software and its reliability was confirmed using Cronbach's alpha coefficient. Has been. In order to analyze the data in this study, Kolmogorov-Smirnov test was used to test the normality and the path analysis test was used to confirm the hypotheses. The results showed that market-oriented, innovation-oriented, entrepreneurship-oriented and customer-centric components are effective components in the digital entrepreneurial marketing ecosystem for online insurance sales.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial Marketing Ecosystem
  • Online Sales
  • Insurance Industry