اهمیت کاربردهای فناوری هیت مپ در عملکرد کسب و کار آنلاین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 گروه مدیریت ،واحد اشکذر، دانشگاه آزاد اسلامی ،اشکذر، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت امور شهری از دانشگاه فردوسی مشهد

4 دانشجوی دکترای مدیریت اموزشی ، گروه علوم تربیتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف کاربردهای فناوری هیت مپ در حوزه کسب و کار آنلاین و ارتباط بکارگیری این فناوری با عملکرد کسب و کارهای آنلاین صورت گرفت.این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظرشیوه جمع آوری داده ها توصیفی پیمایشی است. همچنین پژوهش حاضر با استفاده از روش شناسی پژوهش آمیخته (کیفی- کمی) مورد تحلیل قرار گرفته است .در مرحله اول جهت بررسی کاربردهای فناوری هیت مپ در حوزه کسب و کار، مصاحبه با تعداد 10 نفر از خبرگـان و مـدیران ارشد در حوزه فناوریهای آنلاین کشور صورت گرفت و با استفاده از روش تحلیـل محتوای کیفی تجزیه و تحلیل و پرسشنامه‌ای طراحی شد که مبنای پژوهش کمی قرار گرفته است. جامعۀ آماری مربوط به مطالعۀ کمی، 300 نفر از مدیران و صاحبان کسب و کارهای آنلاین بوده اند که با استفاده از روش حجم نمونه مناسب برای مدلیابی معادلات ساختاری تعیین شد. روش نمونه‌گیری در اجرای مطالعۀ کمی نیز نمونه‌گیری تصادفی ساده بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش مدلیابی معادلات ساختاری توسط نرم افزار لیزرل صورت گرفت. نتایج حاکی از رابطه بین کاربردهای فناوری هیت مپ شامل شناخت الگوی رفتاری مشتری، افزایش بازدید وب‌سایت و بهبود با عملکرد کلی کسب و کارهای آنلاین در سه مفهوم اثربخشی، سودآوری و رضایت مشتری است. بر اساس یافته‌های تحقیق حاضر می‌توان گفت، استفاده از فناوری هیت مپ در ردیابی عملکرد وب‌سایت، باعث بهبود عملکرد کلی کسب و کارهای آنلاین می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Applications of heat map technology in the field of online business

نویسندگان [English]

  • maraym Aliei 1
  • meysam agheli 2
  • Mohammad Hasan bilondi 3
  • parisa jalali 4
1 Assistant Professor, Department of Management and Accounting, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Department of Management, Ashkezar Branch, Islamic Azad University, Ashkezar, Iran
3 Master of Urban Affairs Management from Ferdowsi University of Mashhad
4 Doctoral student in Educational Management, Educational Sciences Department, Karaj branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
چکیده [English]

The current research was conducted with the aim of heatmap technology applications in the field of online business and the relationship between the use of this technology and the performance of online businesses. Also, the current research has been analyzed using mixed research methodology (qualitative-quantitative). In the first stage, to investigate the applications of heatmap technology in the field of business, interviews were conducted with 10 experts and senior managers in the field of online technologies. country, and using the qualitative content analysis method, a questionnaire was designed, which is the basis of quantitative research. The statistical population related to the quantitative study was 300 managers and owners of online businesses, which was determined using the appropriate sample size method for modeling structural equations. The sampling method in the implementation of the quantitative study was simple random sampling. Data analysis was done using structural equation modeling method by Lisrel software. The results indicate the relationship between the applications of heat map technology, including the recognition of customer behavior patterns, increasing website visits, and improving the overall performance of online businesses in the three concepts of effectiveness, profitability, and customer satisfaction. Based on the findings of the present research, it can be said that the use of heatmap technology in tracking website performance improves the overall performance of online businesses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Online business
  • new technology
  • heat map