کلیدواژه‌ها = DANP فازی
شناسایی و الویت بندی ابعاد بلوغ تحول دیجیتال در صنایع غذایی با رویکرد DANP فازی

دوره 2، شماره 3، آذر 1400، صفحه 1-27

10.22034/dtj.2021.175289

نگار باقری؛ علی اکبر حدادی هرندی؛ چنگیز والمحمدی