مدل‌سازی عوامل نگرشی و رفتاری میانجی در تأثیر رفتارهای فرصت‌طلبانه بر عملکرد مالی و غیرمالی (مورد مطالعه: کسب و کار دیجیتال ورانگر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

در محیط بسیار رقابتی و پویای پیش روی کسب‌وکارهای دیجیتال ارتقای عملکرد نیازمند توسعۀ اعتماد در روابط تجاری برای ایجاد و حفظ همکاری است. این پژوهش به مطالعۀ تأثیر رفتارهای فرصت‌طلبانه بر عملکرد مالی و غیراقتصادی پرداخته و نقش میانجی اعتماد میان‌فردی و میان‌سازمانی، تعهد و سرمایه‌گذاری در روابط خاص را بررسی کرده است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات توصیفی ـ همبستگی است. جامعۀ آماری آن را کسب‌وکارهای استفاده‌کنندۀ نرم افزار شرکت «ورانگر» تشکیل می‌دهند که 384 نفر از کارکنان شاغل این کسب‌وکارها با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده‌های مورد نیاز با ابزار پرسشنامه جمع‌آوری و با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری و با کمک نرم‌افزار ایموس تجزیه‌وتحلیل شدند. یافته‌ها نقش میانجی عوامل نگرشی و رفتاری مورد مطالعه را بر عملکرد غیرمالی این کسب‌وکارها تأیید کردند؛ بنابراین تلاش برای توسعۀ اعتماد می‌تواند بنیان محکمی را برای ایجاد روابط و همکاری‌های پایدار با ذینفعان فراهم سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling Attitudinal and Behavioral Mediators in The Impact of Opportunistic Behaviors on Financial and Non-Financial Performance (Case Study: Varanger Digital Business)

نویسندگان [English]

  • Naser Asgari 1
  • Shahin Salimi 2
1 Associate Professor, Faculty of Management, Shahid Sattari University, Tehran, Iran
2 Msc, Department of Business Management, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

In highly competitive and dynamic environment that digital businesses face, performance enhancement recquires trust development in businesses relationships to establish and maintain collaboration. This study investigates the effect of opportunistic behaviors on financial and non-economic performance and examines the mediating role of interpersonal and inter-organizational trust, commitment and investment in specific relationships. The research is applied in terms of purpose and descriptive-correlational in terms of data collection. The statistical population of the study is the businesses that use Varanger software. 384 employees of these businesses were considered as a statistical sample. The data collection tool was a questionnaire and the data collected with the questionnaire were analyzed using structural equation technique. Emos software was used to analyze the data. The results of the study hypotheses showed that interpersonal and inter-organizational trust in business relationships has a positive and significant effect on non-financial performance; Thus, striving to build trust can provide a solid foundation for building lasting relationships and collaborations with stakeholders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interpersonal Trust
  • Inter-Organizational Trust
  • Opportunistic Behavior
  • Non-Financial Performance
  • Digital Businesses
اجاقلو، سجاد؛ زاهدی، محمد جواد. (1384). بررسی اعتماد اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در بین ساکنان شهر زنجان. مجله جامعه‌شناسی ایران، 6(4)، 92-125.
شارع‌پور، محمود؛ رازقی، نادر؛ غلام‌زاده، خلیل. (1390). بررسی رابطۀ انواع اعتماد با اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه مازندران، مجله مطالعات اجتماعی ایران: پاییز 1389، دوره 4، شماره 3.
فریدی، صادق؛ گلزار، ابراهیم. (1394). بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد اعتماد سازمانی در بین مشتریان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه‌ی همدان، ششمین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی، بلژیک، مرکز بین‌المللی ارتباطات دانشگاهی، https://www.civilica.com/Paper-ICOAC01-ICOAC01_039.html
گیدنز، آنتونی. (1380). نظم اجتماعی؛ مسئله‌ای همچنان پابرجا، مترجم: جوادی یگانه، محمدرضا؛ مجله: کتاب ماه علوم اجتماعی، شهریور و مهر 1380، شماره 47 و 48 ‌(2)، 78-79.
گروینو گن، جان و دیگران (۱۳۹۱)، مقدمه ای بر اقتصاد نهاد گرا، مترجم قودجانی، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۵۹۴ م ۱۵- مؤسسه مطالعات انرژی (۱۳۸ هیدروکربوری کشور سال ۱۳۸۷)
هادوی‌نژاد، مصطفی و شریفی، منصور. (۱۳۹۳). بررسی نقش اعتماد بین فردی افقی در تبیین نگرش‌های شغلی کارکنان، کنفرانس بین‌المللی مدیریت در قرن 21، تهران، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا، https: //www. civilica. com/Paper-ICMNG01-ICMNG01_626. html
Anderson, J. C., Vitnez J. (1990). A model of distributor firm and manufacturer firm working partnerships. Journal of Marketing, 54: 42 -58
Blau. (1964). A dyadic approach to the impact of differences in organizational culture on relationship performance. Industrial Marketing Management, 38(3), 312–323.
Blois, K.J. (1999), “Trust in business-to-business relationships: an evaluation of its status”, Journal of Management Studies, Vol. 36 No. 2, pp. 197-215.
Blois, K. (2003), “B2B ‘relationships’: a social construction of reality? A study of Marks and Spencer and one of its major suppliers”, Marketing Theory, Vol. 3 No. 1, pp. 79-95.
Beugelsdijk, S., Koen, C., & Noorderhaven, N. (2009). A dyadic approach to the impact of differences in organizational culture on relationship performance. Industrial Marketing Management, 38(3), 312–323.
Casas-arce, Pablo and Thomas Kittsteiner Yz (2009), “Opportunism and Incomplete Contracts”, Working Paper, 1-43
Crosby, L.A., Evans, K.R. and Cowles, D. (1990) Relationship Quality in Services Selling: An Interpersonal Influence Perspective. Journal of Marketing, 54, 68-81
Dyer, Jeffrey H., and Singh, Harbir, (1998), “The Relational View: Cooperative Strategy and Sources of Interorganizational Competitive Advantage,” Academy of Management Review, 23(October), 660–79.
Diallo, S., Wildman, W., & Shults, F. (2019). Chapter 1: Human simulation: A trans- disciplinary approach to studying societal problems. In S. Y.. Diallo, W. J.. Wild- man, F. L. R.. Shults, & A. Tolk (Eds.), Human simulation: Perspectives, insights, and applications. NY: Springer.
Dess, G.G., & Robinson, R.B. (1984). Measuring organizational performance in the absence of objective measures: The case of the privately-held firm and conglomerate business unit. Strategic Management Journal, 5, 265-273.
Hair, J. F., Black,W. C., Babin, B., & Anderson, R. (2010). Multivariate data analysis: A global perspective (Seventh ed.). Upper Saddle River: Pearson Education.
Hart, Oliver D. and John Moore (1999), “Foundation of Incomplete Contracts,” Review of Economic Studies, Vol. 66, No. 1, pp. 115–138.
Harper, A. C., Mustafee N, Yearworth,M. Facets of trust in simulation studies.. European Journal of Operational Research 289 (2021) 197–213
Heidari, H., Mousakhani, M., & Rashidi, H. (2014). The Analysis of the Factors Affecting Iranian Customers' Satisfaction in Traditional and Internet Banking-Case Study: Saman Bank. International Journal of Scientific Management and Development, 2(4), 1-6.
Fang, E. E., Palmatier, R. W., Scheer, L. K., & Li, N. (2008). Trust at different organizational levels. Journal of Marketing, 72(2), 80–98.
Harper, A. Mustafee N. and Yearworth M. (2021). Facets of trust in simulation studies. European Journal of Operational Research 289 (2021) 197–213
Jahangirian, M., Taylor, S. J. E., Young, T., & Robinson, S. (2017). Key performance indicators for successful simulation projects. Journal of the Operational Research Society, 68 (7), 747–765 1.59.
Jiang, Z., Henneberg, S. C., & Naudé, P. (2011), “The importance of trust vis-à-vis reliance in business relationships: Some international findings”, International Marketing Review,28(4), 318–339.
Kalkman, S., Koen, C., & Noorderhaven, N. (2010), “A dyadic approach to the impact of differences in organizational culture on relationship performance”, Industrial Marketing Management, 38(3), 312–323.
Kreps, David M. (1990), “A Course in Microeconomic Theory”, Princeton, NJ: Princeton University Press.
Kingshott, B., & Prinsloo, J. (2004), “The universality of the ‘police canteen culture”, Acta Criminologica (Southern African Journal of Criminology), 17(1), 1 16
Karatepea, O.M,  Rezapouraghdamb, H. R. Hassanniac(2020), “Job insecurity, work engagement and their effects on hotel employees’ nongreen and nonattendance behaviors”, Int. J. Hosp. Manag10.1016/j.ijhm.2020.102472
Kelley, S.W., Skinner, S. J., & Ferrell, O. C. (1989), “Opportunistic behavior inmarketing research organizations”, Journal of Business Research, 18(4), 327–340.
Mohr & Spekman, (1994), “Power, equity and commitment in exchange networks” American Sociological Review, 43(5), 721–739.
Min back & Sojongh (2017), “Ethical climate's relationship to job satisfaction, organizational commitment, and turnover intention in the sales force”. Journal of Business Research, 54(1): 39-52.
Muzas W. R., Scheer L. K., Houston M. B., Evans K. R., Gopalakrishna S (2007), “Use of relationship marketing programs in building customer-salesperson and customer-firm relationships: Differential influences on financial outcomes”, International Journal of Research in Marketing, 24: 12-25.
Morgan, R. M and Hunt, S. D. (1994), “The commitment-trust theory of relationship marketing”, Journal of Marketing, Vol. 58, No. 3, pp. 20-38.
Mayer, R.C., Davis, J.H. and Schoorman, F.D. (1995), “An integrative model of organizational trust”, Academy of Management Review, Vol. 20, pp. 709-34.
Manopimoke, Wirole (1989). “Transaction Costs and Choice of Petroleum Contract ", University of Hawaii, PhD Thesis.
Macneil, Ian R. (1981), “Economic Analysis of Contractual Relations: Its Shortfalls and the Need for a ‘Rich Classificatory Apparatus”‌, Northwestern University Law Review, Vol. 75, February, pp. 1018– 1063.
Methot, J. R., Melwani, S., & Rothman, N. B. (2021). “The space between us: socialfunctional emotions view of ambivalent and indifferent workplace relationships”, Journal of Management, 43(6), 1789–1819.
Niesten E. and A. Jolink (2011), “Incentives, Opportunism and Behavioral Uncertainty in Electricity Industries”, Journal of Business Research, doi : 10.1016 / j.jbusres.2011 03.012.
Nooteboom, B., & Six, F. (Eds.) (2003). “The trust process in organizations: Empirical studies of the determinants and the process of trust development”.Edward Elgar.
Parkhe,.a. (1993), “Strategic Alliance Structuring: A Game Theoretic and Transaction Cost Examination of Interfirm Cooperation”, The Academy of Management Journal, Vol. 36, No. 4 (Aug., 1993), pp. 794-829 (36 pages)
Palmatier, Robert W., Rajiv P. Dant, Dhruv Grewal, and Kenneth R. Evans (2006), “Factors Influencing the Effectiveness of Relationship Marketing: A Meta-Analysis,” Journal of Marketing, 70 (October), 136–53
Ruektrz & Walker, (2015). Selnes & Sallis, (2003). Van de Ven, (1976). “ Trained for Democracy: The Differing Effects of Voluntary and nvoluntary Organizations on Political Participations”, Political research Quarterly, vol (53)
Riek, B. M., Mania, E. W., & Gaertner, S. L. (2015), “Intergroup threat and outgroup attitudes: A meta-analytic review”. Personality and Social Psychology Review, 10(4), 336–353.
Romani et al. (2009), “Strategic factor markets: Expectations, luck, and business strategy”. Management Science, 32(10), 1231–1241.
Squire, b., Cousins, p., & Brown, s. (2009). “The effect of supplier manufacturing capabilities on buyer responsiveness: The role of collaboration”. International Journal of Operations & Production Management Volume 29 Issue 8.
Selnes,F., Sallis,J., (2003), “Promoting Relationship Learning,” Journal of Marketing, Vol 67, Issue 3.
Skiba.T, J. Wildman.L, (2019). “Uncertainty reducer, exchange deepener, or self-determination enhancer? Feeling trust versus feeling trusted in supervisor-subordinate relationships”, J of Bus. Psychol., 34 (2), pp. 219-235
Venkatraman, N., & Ramanujam, V. (1987). “Planning system success: A conceptualization and an operational model”. Management Science.
Williamson, O.E. (1985), “The Economic Institutions of Capitalism”, The Free Press, New York, NY.
Wathne, Kenneth H. and Jan B. Heide (2000), “Opportunism in Interfirm Relationships: Forms, Outcomes and Solutions”, Journal of Marketing, Vol. 64, October, pp. 36-51.
Xiao, J.Y. Mao, Q J, T.(2020) “QingRelationally charged: how and when workplace friendship facilitates employee interpersonal citizenship Front”. Psychol., Volume 11, p. 190.
Zaheer, A., McEvily, B., & Perrone, V. (1998). “A model of distributor firm and manufacturer firm working partnerships”. Journal of Marketing, 54(1), 42–58.
Zhu, N., Lu, H.J., Chang, L.(2021) “Trust as social investment: A life-history model of environmental effects on ingroup and outgroup trust”, Journal of Personality and Individual Differences, Volume 168, 110303.